Nowy wóz strażacki stoi na poluDostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 uterenowiony dla jednostki OSP Różańsko

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 1 252 000,00 zł
Dotacja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 68 400,00 zł
Dotacja Komenda Główna PSP: 106 600,00 zł
Dotacja Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: 475 000,00 zł
Dotacja Gmina Dębno: 602 000,00 zł

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN został zakupiony na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Różańsku, gmina Dębno.


Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 8 420 000,00 zł
Dofinansowanie: 7 999 000,00 zł

Dofinansowanie z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstanie rondo na drodze krajowej nr 23, na skrzyżowaniu ul: Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Włościańskiej i Poziomkowej w Dębnie.


Remont ul. Siewnej w Dębnie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK-23Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w roku 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 504 496,80 zł
Dofinansowanie: 262 248 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga gminna zostanie zmodernizowana na odcinku 177 m, gdzie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, z zapadlinami i dziurami. Naprawiona zostanie jezdnia i chodnik. Zmianie ulegnie lokalizacja progu zwalniającego, który obecnie koliduje z wjazdem na teren centrum handlowego. Ponadto stare oprawy sodowe zostaną zastąpione energooszczędnym oświetleniem. 


Remont wraz z zagospodarowaniem terenu kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 150 000,00 zł
Dofinansowanie: 147 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druga edycja. zaplanowano wykonanie projektu technicznego. W związku z budową ronda na skrzyżowaniu założono przesunięcie kapliczki, aby nie kolidowała z inwestycją drogową. Planowany zakres prac obejmuje także m.in. wymianę kostki brukowej, zagospodarowanie zieleni, renowację słupów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia. Zakłada się również renowację wyposażenia. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 150 tys. zł, w tym aż 147 tys. zł dotacji.


Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św Apostołów Piotra i Pawła w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 140 256,00 zł
Dofinansowanie: 137 450,88 zł


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. PoziomkowejLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 3 300 000 zł
Dofinansowanie: 3 234 000 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR. Zakres prac obejmuje budowę sieci: wodociągowej o długości  ok. 814 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  o długości  ok. 1053 m i kanalizacji sanitarnej  tłocznej o długości ok. 362 m. Ponadto planowana jest budowa dwóch przepompowni ścieków.


Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki publicznej w Dębnie Logo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 685 000,00 zł
Dofinansowanie: 671 300,00 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład. W ramach projektu wymienione zostanie poszycie dachowe wraz z remontem konstrukcji dachu budynku administracyjnego oraz werandy. Ponadto renowacji poddane zostaną drzwi główne i boczne, okna na I piętrze, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego oraz schody. 


Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina DębnoLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 458 648,07 zł
Dofinansowanie: 449 475,11 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład. W ramach inwestycji wymienione zostaną kotły grzewcze wraz z remontem pomieszczeń oraz wykonana instalacja elektryczna oraz urządzeń instalacji technologicznych.


Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 8 124 679,45 zł
Dofinansowanie:  4 062 339,72 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024. W ramach zadania przebudowane zostanie newralgiczne skrzyżowanie na drodze krajowej nr 23. Dzięki realizacji inwestycji powstanie długo wyczekiwane rondo, które ma upłynnić ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo.


Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 88 254 zł
Dofinansowanie: 70 602 zł

Dofinansowanie z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Środki te pozwolą na doświetlenie czterech przejść dla pieszych w Dębnie na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie.


Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic: Akacjowej, Klonowej i Migdałowej w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 5 553 269,84 zł
Dofinansowanie: 2 776 634 zł

W ramach przedsięwzięcia powstaną chodniki oraz drogi o łącznej długości 0,664 m wraz z odwodnieniem. Inwestycja obejmuje odcinki, na które od lat gotowa była dokumentacja techniczna: ulica Akacjowa od placu zabaw, ulica Klonowa oraz ulica Migdałowa - od ulicy Zielonej do Klonowej. Zadanie zostało wsparte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich

Zadanie realizowane w latach 2022-2023
Całkowity koszt zadania: 5 000 000 zł
Dofinansowanie: 4 750 000 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną między innymi: roboty budowlane - branża drogowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, oznakowanie, mała infrastruktura, zagospodarowanie terenów zielonych. Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi w centrum miasta przyczyni się do stworzenia strefy inwestycyjnej w obszarze zdegradowanym. Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować teren po NZPOW.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Kolejowa i Usługowa w Dębnie

Zadanie realizowane w latach 2022-2023
Całkowity koszt zadania: 2 500 000 zł
Dofinansowanie: 2 375 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana w ul. Kolejowej nawierzchnia jezdni ok. 2420 m2, natomiast ul. Usługowej nawierzchnia jezdni ok. 1320 m2. Łącznie w ramach zadania zostanie wykonana między innymi: nawierzchnia jezdni – ok. 3740 m2, nawierzchnia chodnika – ok. 1115 m2, oświetlenie –ok. 423,0 mb, kanalizacja deszczowa – ok. 324 mb. Projekt będzie rozwiązywać istotne problemy dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszarów, które mają szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. „Inki” Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawła II i os. Waryńskiego w miejscowości Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022-2023
Całkowity koszt zadania: 700 000 zł
Dofinansowanie: 665 000 zł.

Zakres prac inwestycyjnych obejmie: przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 120 mb, o szerokości 6 m, budowę chodnika z kostki betonowej ok. 120 mb, o szerokości 2m, budowę oświetlenia drogowego 4 słupy o wys. 9 metrów z oprawami, odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe. Budowa drogi pozwoli na skrócenie dojazdu, dojścia dla mieszkańców Osiedla Waryńskiego, ułatwi dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 dla kl. I-III oraz kompleksu boisk sportowych, skróci również dojazd do szpitala i poradni specjalistycznych w szpitalu. Droga umożliwi ominięcie obciążonych ruchem ulic i skrzyżowań Kościuszki i Słowackiego poprzez krótszy dojazd do drogi krajowej nr 23. Budowa infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie strategiczne dla rozwoju strefy przemysłowej w Dębnie oraz łączy się z dużą potrzebą i oczekiwaniem społecznym.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Dębnie

Zadanie zrealizowane w 2022 roku
Całkowity koszt zadania: 2 586 000 zł
Dofinansowanie: 2 456 700 zł

W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 255 m od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Powstała nowa nawierzchnia bitumiczna, ale także przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, wykonano nowe oświetlenie uliczne. Całkowity koszt projektu wyniósł 2 586 000 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu to 2 456 700 zł (95%).


Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022 -2023
Całkowity koszt zadania: 15 399 384 zł
Dofinansowanie: 12 519 824 zł

Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przyznane środki stanowią 100% kwoty kwalifikowalnej.

Celem projektu jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zgodnie z Projektem robót geologicznych zakładane parametry złoża to wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 60°C. Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1860 m. Przeprowadzona analiza techniczna możliwości wykorzystania energii wód geotermalnych dla Miasta Dębno wykazuje możliwość zastosowania wód geotermalnych dla celów ciepłowniczych i wytworzenie ciepła bezpośrednio z otworu geotermalnego w ilości ok. 3.9 MWh rocznie, co stanowi zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Dębnie od 20% do 30% rocznie (w zależności od temperatur zimowych).


Remont domu przedpogrzebowego w Dolsku gmina Dębno

Zadanie zrealizowane w 2021 roku
Całkowita koszt zadania: 56 088,00 zł
Dofinansowanie: 19 726,15 zł
Wkład własny: 36 361,85 zł

Zadanie realizowane było w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Prace obejmowały między innymi: zaizolowanie hydroizolacją ścian fundamentowych, odtworzenie opaski i placu z kostki betonowej, remont cokołu poprzez ponowne pokrycie tynkiem mozaikowym, oczyszczenie i pomalowanie całości ścian z zewnątrz, oczyszczenie i odmalowanie okienic wraz z ramami świetlików, odtworzenie drzwi wejściowych z drewna dębowego, rozebranie płytek gresowych na istniejących schodach betonowych i wykonanie pokrycia schodów z płyt granitowych płomieniowanych, odmalowanie wnętrza kaplicy w kolorze białym oraz wymiana rozdzielni elektrycznej.