Jakość wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (t.j. Dz.U.2006.123.858) burmistrz Dębna informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach publicznych: