Miejscowy plan zagospodarowania przestrznnego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, potocznie nazywany planem miejscowym lub w skrócie MPZP to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

Wszystkie mpzp znaleźć można w Systemie Informacji Przestrzennej.

Informacje o MPZP i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.debno.com.pl/strony/menu/96.dhtml