Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie
ul. Mickiewicza 36, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809,
Kierownik Pani Małgorzata Zagórska
tel. +48 798 680 809,
e-mail: sdsdebno@wp.pl

www.sds.debno.pl
FB www.facebook.com/sds.debno

Dla kogo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie przeznaczony jest dla:

 • osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Dysponujemy 30 miejscami (w tym w późniejszym okresie funkcjonowania placówki istnieje możliwość prowadzenia dla 6 uczestników całodobowego okresu pobytu). 

Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wniosek o skierowanie wraz z załącznikami składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie lub do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie po wstępnej rozmowie zostanie ustalony termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata do udziału w zajęciach.

Udział w zajęciach

Udział w zajęciach w ŚDS jest bezpłatny jeśli:

 • dochód (netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku) na osobę samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty: 2.103,00 zł.
 • dochód (netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku) na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 1.584,00 zł

Udział w zajęciach w ŚDS jest odpłatny na podstawie art. 51 b ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz 1507 ze zm.) na poziomie 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 5% kwoty dochodu na osobę w rodzinie w przypadku, gdy:

 • dochód (netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku)  na osobę samotnie gospodarującej przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, aktualnie to: 2.103,00 zł.
 • dochód (netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku) na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, aktualnie to: 1.584,00 zł

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa potwierdzające wskazania do uczestnictwa w zajęciach,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli takie posiada)

Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej  przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzja kierująca uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy  w Dębnie zawierać będzie okres pobytu oraz wysokość ponoszonych opłat. Termin przyjęcia ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Procedura przyjęcia do ŚDS:

 1. rozmowa wstępna w ŚDS,
 2. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami i zaświadczeniami lekarskimi do ŚDS lub OPS,
 3. wywiad pracownika socjalnego OPS,
 4. decyzja administracyjna OPS.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w załączniku oraz w siedzibie Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36 i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie  przy ul. Droga Zielona 1, tel. 95 7609345.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyjęcie można uzyskać poprzez kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie, ul. Mickiewicza 36, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809,
Kierownik Małgorzata Zagórska - tel. 509 821 252,
e-mail: sdsdebno@wp.pl

ŚDS

Załączniki dostępne pod następującymi linkami:

Plakat ŚDS Dębno

Sprawozdania

RODO