Dębno inwestuje w ekologię

Rok 2023 zapisze się dla Gminy Dębno wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. 1 marca br. w Urzędzie Miejskim w Dębnie podpisano umowę na wykonanie odwiertu geotermalnego. Umowę - na kwotę 13 666 530 zł – podpisali burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki i Zbigniew Deręgowski, prezes zarządu spółki Algeo z Grabownicy Starzeńskiej, która będzie realizować zadanie.

Burmistrz Dębna i prezes spółki Algeo stoją

W 2020 roku Gmina Dębno rozpoczęła przygotowania do złożenia wniosku w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Udostępnienie wód termalnych w Polsce” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwietniu 2020 r. zaktualizowano Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębno rozbudowując zapisy o wykorzystanie wód termalnych na potrzeby ciepłownicze. W maju 2020 r. przystąpiono do sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno. We wrześniu 2020 roku uzyskano decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Również we wrześniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Udostępnienie wód termalnych w Polsce”. W lipcu 2021 r. Gmina Dębno otrzymała oficjalną informację o udzieleniu dofinansowania do kwoty 12 519 824 zł netto.

W dniu 25 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Dębno.

Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 na dwóch głębokościach tj. z otworu wodonośnego jury dolnej na głębokości ok. 870 m o zakładanych parametrach złoża: wydajność na poziomie ok. 150 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 43°C oraz z otworów wodonośnych triasu środkowego na głębokości ok. 1800 m o zakładanych parametrach złoża: wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 60°C.

Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1840 m. Przeprowadzona analiza techniczna możliwości wykorzystania energii wód geotermalnych dla Miasta Dębno wykazuje możliwość zastosowania wód geotermalnych dla celów ciepłowniczych i wytworzenie ciepła bezpośrednio z otworu geotermalnego w ilości ok. 3.9 MWh rocznie, co stanowi zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Dębnie od 20% do 30 % rocznie (w zależności od temperatur zimowych).

Z punktu widzenia Miasta Dębna celem inwestycji jest także znaczące ograniczenie zastosowania konwencjonalnych źródeł ciepła opartych o surowce kopalne, a tym samym istotne zmniejszenie emisji CO2, a także możliwość zintensyfikowania działań zapewniających dostęp do ciepła sieciowego na terenie miasta, jak i zdywersyfikowanie źródeł dostaw ciepła. Z uwagi na sprzedaż sieci ciepłowniczej na terenie Dębna dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gmina planuje wydzierżawienie otworu oraz niezbędnych gruntów tj. dz. 45/32 i 45/ 13 obr. Dębno 7 w celu budowy ciepłowni opartej o energię z wód geotermalnych.

Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia było wyłonienie Inżyniera Kontraktu na czas wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno. W dniu 31 maja 2022 roku ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 czerwca 2022 r. W wyniku postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez: Multiconsult Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa za cena 698.640 zł brutto. Zamawiający - Gmina Dębno na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć 762.600 zł. brutto. Oferta została uznana za spełniającą warunki Zamawiającego i w dniu 12 lipca 2022 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU podczas wykonywania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno.

Kolejnym bardzo ważnym etapem przedsięwzięcia było wyłonienie wykonawcy otworu Dębno GT-1, w tym celu w dniu 14.12.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym. W wyniku postępowania wpłynęły trzy oferty:

  1. Algeo Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 za cenę 13 666 530,00 zł brutto.
  2. Exalo Drilling S.A., ul. Plac Staszica 9, 64 – 920 Piła za cenę 15.490 000,00 zł brutto.
  3. UOS DRILLING S.A., ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa za cenę 17.205.923,88 zł brutto.

Na sfinansowanie zamówienia Gmina Dębno zamierzała przeznaczyć 14.479.000 zł brutto. W wyniku badania ofert wyłoniono wykonawcę, którym została firma Algeo Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 za cenę 13 666 530,00 zł brutto.

W dniu 1 marca podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębno a Algeo Sp. z o.o. na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego. Zasadnicze roboty zostaną wykonane w II i III kwartale br. Liczymy, że uzyskane wyniki pozwolą na uruchomienie w niedalekiej przyszłości ciepłowni geotermalnej i zapewnienie miastu w wyniku miksu energetycznego możliwie jak najczystszej energii.

Adam Trzciński
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej