Fauna i Flora

Świat roślinny i zwierzęcy.

Świat roślinny

Na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie florystyczne związane z dużym zróżnicowaniem rzeźby, krajobrazu i pokrycia terenu. Gmina jest miejscem szczególnym ze względu na piękno otaczającej przyrody, malowniczo położone jeziora, obecność ginących gatunków roślin i zwierząt.

Do najciekawszych miejsc należą m.in. krajobraz rzeki Kosy z występującymi tu zagrożonymi gatunkami ptaków, rozlewiska rzeki Myśli, jezioro Lipowo, jezioro Ostrowieckie z rezerwatem przyrody „Czapli Ostrów".

Jezioro Ostrowieckie z wyspą (fot. G. Surlas)

Gmina Dębno w relacji do zasięgów gatunków fitogeograficznie ważnych położona jest w granicach zasięgu m in. buka zwyczajnego, jarzębu brekini, wiciokrzewu i cisa pospolitego, natomiast poza naturalnym zasięgiem jodły pospolitej, świerka pospolitego i jawora.

Przestrzenne zróżnicowanie warunków siedliskowych przedstawia się następująco:

Relatywnie dużą część opisywanego obszaru zajmują siedliska ubogiej postaci grądu, które występują w południowej okolicy Sarbinowa oraz północnej części gminy m. in. w okolicach Warnicy, Różańska, Dolska i Dyszna.

Dla środkowej i środkowo - wschodniej części gminy charakterystyczne są siedliska uboższe - boru mieszanego oraz suboceanicznego boru sosnowego.

Na północ od Dolska znajdują się żyzne siedliska łęgów jesionowo – wiązowych

Wzdłuż rzeki Myśli i Kosy oraz na brzegach niektórych jezior rozwinęły się siedliska łęgu jesionowo - olszowego

Stosunkowo rzadkie są torfowiska, które wykształcają się m. in. w rozległym kompleksie borowym, rozciągającym się pomiędzy Mosiną a Dębnem

Niewielką powierzchnię opisywanego obszaru zajmują siedliska świetlistej dąbrowy, wykształcające się na krawędzi doliny Warty dochodzącej do południowych granic gminy. W tym rejonie spotyka się fragmenty roślinności kserotermicznej.

Do ciekawszych elementów we współczesnym, silnie przekształconym krajobrazie gminy można zaliczyć:

  • Ciąg jezior wzdłuż wschodniej granicy gminy, a szczególnie pozostające w kontakcie przestrzennym torfowiska o dobrze rozwiniętej strukturze i charakterystycznym dla tego biotopu składzie florystycznym, m. in. bagno zwyczajne, żurawina błotna.
  • Jezioro Ostrowieckie wraz z obrzeżem zajętym przez dość szeroki pas roślinności szuwarowej.
  • Kompleks obejmujący park dworski w Dolsku oraz długie, rynnowe jezioro, buka zwyczajnego w drzewostanie.

Świat zwierzęcy

Na terenie Gminy Dębno stwierdzono występowanie 176 (27%) z 646 gatunków występujących w Polsce, z czego większość to ptaki. Pod względem występowania cennych gatunków ryb i płazów najcenniejszymi ekosystemami są małe leśne oczka wodne. Ichtiofauna nie jest zbyt bogata, najciekawszy gatunek to sielawa (jez. Czaple).

Bogata jest herpetofauna (płazy i gady), stwierdzono występowanie 6 gatunków (z 9 krajowych), w tym szczególnie istotna jest obecność żółwia błotnego i gniewosza plamistego. Fauna ptaków składa się z 113 gatunków, w tym 95% lęgowych, związanych z środowiskami obszarów wodno-błotnych, borów sosnowych i terenów rolniczych.

Występują gatunki chronione strefowo; bielik, bocian czarny, kania ruda i kania czarna. Liczne są gatunki ssaków z rzędów owadożerne i nietoperze. Zwrócić należy uwagę na obecność gatunku zawleczonego, norki amerykańskiej. Obszar Gminy Dębno charakteryzuje się także licznym występowaniem zwierzyny łownej tj. jelenie, sarny, dziki, lisy, jenoty, kuny, norki amerykańskiej, piżmaki.

Sarny (fot. Robert Kmieć)