Budżet Państwa

Dofinansowanie z budżetu państwa.

Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Kolejowa i Usługowa w Dębnie

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 2 500 000 zł
Dofinansowanie: 2 375 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana w ul. Kolejowej nawierzchnia jezdni ok. 2420 m2, natomiast ul. Usługowej nawierzchnia jezdni ok. 1320 m2. Łącznie w ramach zadania zostanie wykonana między innymi: nawierzchnia jezdni – ok. 3740 m2, nawierzchnia chodnika – ok. 1115 m2, oświetlenie –ok. 423,0 mb, kanalizacja deszczowa – ok. 324 mb. Projekt będzie rozwiązywać istotne problemy dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszarów, które mają szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. „Inki” Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawła II i os. Waryńskiego w miejscowości Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 700 000 zł
Dofinansowanie: 665 000 zł.

Zakres prac inwestycyjnych obejmie: przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 120 mb, o szerokości 6 m, budowę chodnika z kostki betonowej ok. 120 mb, o szerokości 2m, budowę oświetlenia drogowego 4 słupy o wys. 9 metrów z oprawami, odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe. Budowa drogi pozwoli na skrócenie dojazdu, dojścia dla mieszkańców Osiedla Waryńskiego, ułatwi dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 dla kl. I-III oraz kompleksu boisk sportowych, skróci również dojazd do szpitala i poradni specjalistycznych w szpitalu. Droga umożliwi ominięcie obciążonych ruchem ulic i skrzyżowań Kościuszki i Słowackiego poprzez krótszy dojazd do drogi krajowej nr 23. Budowa infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie strategiczne dla rozwoju strefy przemysłowej w Dębnie oraz łączy się z dużą potrzebą i oczekiwaniem społecznym.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 5 000 000 zł
Dofinansowanie: 4 750 000 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną między innymi: roboty budowlane - branża drogowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, oznakowanie, mała infrastruktura, zagospodarowanie terenów zielonych. Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi w centrum miasta przyczyni się do stworzenia strefy inwestycyjnej w obszarze zdegradowanym. Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować teren po NZPOW.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica gmina Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 3 430 000 zł
Dofinansowanie: 3 361 400 zł

W ramach inwestycji zostanie dokończona budowa kanalizacji w miejscowości Krześnica. Zadanie będzie dofinansowane w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.


Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno 

Dofinansowanie: 2 456 700 złLogo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 2 620 663 zł

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja będzie przebiegać na odcinku o długości 255 m, od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Zakres prac obejmować będzie kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Powstanie nie tylko nowa nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna i chodniki, ale także linia oświetleniowa. Cały odcinek będzie oświetlać 8 nowych lamp. Przebudowana zostanie także infrastruktura techniczna podziemna: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie

Dofinansowanie: 71 983,53 zł
Całkowity koszt zadania: 89 979,19 zł.

Dofinansowanie zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Doświetlone zostały cztery przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie. Na przejściach zastosowano aktywne znaki z detektorem ruchu, umożliwiające wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp. Zamontowano osiem  nowych lamp. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających na zajęcia w UKS Dębno i w Dębnowskim Ośrodku Kultury.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie (3 przejścia dla pieszych)

Dofinansowanie: 85 784,56 zł.
Całkowity koszt: 107 237,90 zł.

Dofinansowanie zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Bezpieczniej jest na trzech przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie, które zostały doświetlone. Zastosowano aktywne znaki z detektorem ruchu, umożliwiające wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp.


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dofinansowanie: 54 000,00 zł.Powiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowita wartość: 1 011 098,00 zł.

NAZWA PROGRAMU: Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „PROGRAM MALUCH + 21”. Dotacja przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie miejsc w żłobku gminnym w 2021 roku.


Gmina Dębno przy udziale środków z Budżetu Państwa i środków z Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 "Wspieranie rewitalizacji w sferze  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich" stworzyła bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym zostało zapewnione wsparcie społeczne osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz osobom starszym w wieku poprodukcyjnym, często samotnym mającym trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 154 575 zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa wyniosło 514 955 zł i ze środków Unii Europejskiej wyniosło 2 832 256 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest ośrodkiem wsparcia typu A, B i C, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dysponujemy 30 miejscami, obecnie w zajęciach ŚDS bierze udział 24 uczestników.

Dzienny Dom „Senior +” to miejsce dla osób starszych. Pomagamy zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Dysponujemy 25 miejscami, obecnie w ramach działań w DDS+ bierze udział 15 uczestników.

Obiekt, w którym mieszczą się ŚDS i DDS+ przy ulicy Mickiewicza 36 w Dębnie

Przygotował Wydział PiR

Budynek w którym mieści sie ŚDS i DDS+, drzewo, niebo 


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 1 011 098,00 zł
Dofinansowanie: 48 000,00 zł.

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – „Maluch plus” 2021 – moduł 2.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 105 730,70 zł
Dofinansowanie: 84 584,56 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Dębno w pasie dróg gminnych na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzka i Daszyńskiego i obejmuje doświetlenie 4 przejść dla pieszych. Obecnie w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych występuje oświetlenie uliczne, które w porze nocnej daje średnie natężenie oświetlenia ok. 5 lx. W ramach zadania przewiduje się poprawę natężenia oświetlenia do zalecanego ≥ 50 lx. Ponadto zostanie uzupełniona stała organizacja ruchu drogowego poprzez zastosowanie oznakowania poziomego w szczególności o znaki P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" i P-4 „linia podwójna ciągła” oraz wymiany części znaków pionowych.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 91 539,48 zł
Dofinansowanie: 73 231,58 zł.

Doświetlone zostaną trzy przejścia dla pieszych w obrębie jednego skrzyżowania. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.