Budżet Państwa

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa

Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 793 984,68 zł
Dofinansowanie: 732 609,02 zł

Zadanie polega na powiększeniu już istniejącej instytucji, liczącej 73 miejsca poprzez zwiększenie liczby miejsc o 18. Dofinansowanie: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Maluch + 2022-2029.


Remont ul. Siewnej w Dębnie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK-23Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w roku 2023
Całkowity koszt zadania: 504 496,80 zł
Dofinansowanie: 252 248 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga gminna zostanie zmodernizowana na odcinku 177 m, gdzie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, z zapadlinami i dziurami. Naprawiona zostanie jezdnia i chodnik. Zmianie ulegnie lokalizacja progu zwalniającego, który obecnie koliduje z wjazdem na teren centrum handlowego. Ponadto stare oprawy sodowe zostaną zastąpione energooszczędnym oświetleniem. 


Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 8 124 679,45 zł
Dofinansowanie:  4 062 339,72 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024. W ramach zadania przebudowane zostanie newralgiczne skrzyżowanie na drodze krajowej nr 23. Dzięki realizacji inwestycji powstanie długo wyczekiwane rondo, które ma upłynnić ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo.


Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 88 254 zł
Dofinansowanie: 70 602 zł

Dofinansowanie z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Środki te pozwolą na doświetlenie czterech przejść dla pieszych w Dębnie na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie.


Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic: Akacjowej, Klonowej i Migdałowej w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 5 553 269,84 zł
Dofinansowanie: 2 776 634 zł

W ramach przedsięwzięcia powstaną chodniki oraz drogi o łącznej długości 0,664 m wraz z odwodnieniem. Inwestycja obejmuje odcinki, na które od lat gotowa była dokumentacja techniczna: ulica Akacjowa od placu zabaw, ulica Klonowa oraz ulica Migdałowa - od ulicy Zielonej do Klonowej. Zadanie zostało wsparte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w 2022 roku
Całkowity koszt zadania: 105 731 zł
Dofinansowanie: 88 783 zł

Dofinansowanie zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Doświetlone zostały cztery przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie. Na przejściach zastosowano aktywne znaki z detektorem ruchu, umożliwiające wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp. Zamontowano osiem  nowych lamp. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających na zajęcia w UKS Dębno i w Dębnowskim Ośrodku Kultury.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie (3 przejścia dla pieszych)Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Dofinansowanie: 85 784,56 zł.
Całkowity koszt: 107 237,90 zł.

Dofinansowanie zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Bezpieczniej jest na trzech przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie, które zostały doświetlone. Zastosowano aktywne znaki z detektorem ruchu, umożliwiające wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp.


Flaga polski i godłoPrzebudowa ulicy Matejki w Dębnie

Zadanie realizowane w 2020-2021 roku
Całkowity koszt zadania: 2 087 055 zł
Dofinansowanie: 1 043 528 zł

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicę Matejki na długości 215 m. W ciągu ulicy powstaną nowe chodniki oraz miejsca postojowe. W ramach zadania wykonano zostanie także odwodnienie drogi. Zamontowano 10 lamp ulicznych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Tablica z informacją o dofinansowaniu, lampa, niebo, bloki, drzewa, jezdnia, samochody


Przebudowa ul. Wolności w DębniePowiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 2 064 559,60 zł
Dofinansowanie: 1 032 279,80 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje zrealizowany w I połowie 2019 rok zakres robót tj. odcinek drogi o długości 285 m wraz z ciągami pieszo - rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem oraz w całości odcinek realizowany obecnie o dł. 130 m.

Tablica informacyjna przebudowy drogiUlica Wolności


Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap III - na odcinku ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+235Powiększ logotyp flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Całkowity koszt zadania: 2 496 858 zł
Dofinansowanie: 764 143,07

Zakres inwestycji obejmował przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną. Dodatkowo wyremontowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Wojska Polskiego, chodnik, tablica, domy, niebo, lampy, słupy


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dofinansowanie: 54 000,00 zł.Powiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowita wartość: 1 011 098,00 zł.

NAZWA PROGRAMU: Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „PROGRAM MALUCH + 21”. Dotacja przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie miejsc w żłobku gminnym w 2021 roku.


Gmina Dębno przy udziale środków z Budżetu Państwa i środków z Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 "Wspieranie rewitalizacji w sferze  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich" stworzyła bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym zostało zapewnione wsparcie społeczne osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz osobom starszym w wieku poprodukcyjnym, często samotnym mającym trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 154 575 zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa wyniosło 514 955 zł i ze środków Unii Europejskiej wyniosło 2 832 256 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest ośrodkiem wsparcia typu A, B i C, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dysponujemy 30 miejscami, obecnie w zajęciach ŚDS bierze udział 24 uczestników.

Dzienny Dom „Senior +” to miejsce dla osób starszych. Pomagamy zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Dysponujemy 25 miejscami, obecnie w ramach działań w DDS+ bierze udział 15 uczestników.

Obiekt, w którym mieszczą się ŚDS i DDS+ przy ulicy Mickiewicza 36 w Dębnie

Przygotował Wydział PiR


Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 1 011 098,00 zł
Dofinansowanie: 48 000,00 zł.

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – „Maluch plus” 2021 – moduł 2.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 105 730,70 zł
Dofinansowanie: 84 584,56 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Dębno w pasie dróg gminnych na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzka i Daszyńskiego i obejmuje doświetlenie 4 przejść dla pieszych. Obecnie w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych występuje oświetlenie uliczne, które w porze nocnej daje średnie natężenie oświetlenia ok. 5 lx. W ramach zadania przewiduje się poprawę natężenia oświetlenia do zalecanego ≥ 50 lx. Ponadto zostanie uzupełniona stała organizacja ruchu drogowego poprzez zastosowanie oznakowania poziomego w szczególności o znaki P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" i P-4 „linia podwójna ciągła” oraz wymiany części znaków pionowych.


Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie

Zadanie realizowane w 2021 rokuPowiększ logotyp flaga i godło Polski
Całkowity koszt zadania: 91 539,48 zł
Dofinansowanie: 73 231,58 zł.

Doświetlone zostaną trzy przejścia dla pieszych w obrębie jednego skrzyżowania. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.