Środki pozabudżetowe w latach 2003 - 2006

Border - CrossingBorder - Crossing

Zadanie realizowane w latach 2005 - 2008
Całkowita wartość projektu: 82 500,00 Euro
Wkład własny: 41 250,00 Euro
Dofinansowanie: 41 250,00 Euro

W latach 2005 – 2008 Centrum Wspierania Biznesu prowadziło działalność w ramach programu INTERACT, projekt Border - Crossing. Partnerzy projektu to: Gmina Dębno, Miasto Kostrzyn, Gmina Mieszkowice, Gmina Barnim - Oderbruch (Lead Partner), okręg Bautzen. W ramach projektu Border - Crossing działały zespoły - grupy tematyczne odpowiedzialne za gospodarkę, turystykę, kulturę z centrami zlokalizowanymi u każdego z partnerów (Centrum Kompetencji Neulewin, Zespół Dębno, Zespół Kostrzyn, Zespół Mieszkowice). Dzięki realizacji projektu powstała polsko – niemiecka sieć instytucji współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach, co ułatwiło Gminie aplikację o środki unijne w latach 2007 – 2013.


Modernizacja Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia

Zadanie zrealizowane w latach 2006 – 2007Logo Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego i logo UE
Ogólna wartość projektu: 2 116 990,76 zł
Dofinansowanie: 1 784 660,65 zł
Wkład Powiatu Myśliborskiego: 182 330,11 zł
Wkład Gminy Dębno: 150 000,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. W ramach projektu przeprowadzony został gruntowny remont bloku operacyjnego chirurgii ogólnej oraz jego doposażenie. Projekt swym zakresem obejmował: prace budowlane na parterze budynku, w którym mieści się oddział chirurgii, prace budowlane w piwnicach budynku szpitalnego, prace budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej ze względów przeciwpożarowych, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, remont sal operacyjnych, montaż nowego sprzętu i wyposażenia. 


e - Debno wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno

Zadanie zrealizowane w latach 2006 - 2007Logo Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego i logo UE
Całkowita wartość zadania: 644 960,00 zł
Wkład własny: 125 690,00 zł
Dofinansowanie: 377 070,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków ZPORR. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Dębno, co umożliwi interesantom załatwianie spraw drogą elektroniczną,
  • Utworzenie Centrum Operacyjnego Społeczeństwa Informacyjnego (COSI), integrującego informacje i usługi elektroniczne,
  • Powstanie portalu miejskiego „Wrota Dębna"
  • Mini Telecentra (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu), które ułatwią dostęp do Internetu w 6 miejscach: świetlicach wiejskich w Dolsku, Krześnicy, Warnicach, Różańsku oraz Bibliotece Publicznej i Gimnazjum Publicznym w Dębnie.

Polsko – Niemieckie Centrum Aktywności Społecznej wsi Cychry

Zadanie zrealizowane w 2007 rokuLogo programu Interreg i UE
Całkowita wartość zadania: 258 099,26 zł
Wkład własny: 64 524,82 zł
Dofinansowanie: 193 574,45 zł

Projekt dofinansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Krajów Związkowych Meklemburgii Pomorza Przedniego Brandenburgii oraz Polski (Województwa Zachodniopomorskiego). W ramach projektu wyremontowano i wyposażono budynek Ochotniczej Straży Pożarnej dla potrzeb utworzenia Polsko - Niemieckiego Centrum Aktywności Społecznej Wsi Cychry.


Likwidacja barier transgranicznych na terenach wiejskich poprzez wzajemne współzawodnictwo sportowe – rozwój infrastruktury sportowej we wsi Różańsko

Zadanie zrealizowane w 2007 roku.
Całkowita wartość zadania: 357 083,84 zł
Wkład własny: 130 648,33 zł
Dofinansowanie: 226 435,51 zł

Projekt dofinansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Krajów Związkowych Meklemburgii - Pomorza Przedniego / Brandenburgii oraz Polski (Województwa Zachodniopomorskiego) Przedmiotem projektu było wybudowanie budynku szatni przy boisku sportowym we wsi Różańsko. Nowy budynek składa się z przebieralni i natrysków, jest też pokój sędziów i pokój biurowy oraz magazyn i pomieszczenie techniczne.


Likwidacja barier transgranicznych na terenach wiejskich poprzez wzajemne współzawodnictwo sportowe – rozwój infrastruktury sportowej we wsi Dargomyśl

Zadanie zrealizowane w 2007 rokuLogo programu Interreg i UE
Całkowita wartość zadania: 329 500 zł
Wkład własny: 82 375 zł
Dofinansowanie: 247 125 zł

Projekt dofinansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Krajów Związkowych Meklemburgii - Pomorza Przedniego / Brandenburgii oraz Polski (Województwa Zachodniopomorskiego) Przedmiotem projektu było wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, o sztucznej nawierzchni.

Budynek szatni w Różańsku


Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ulica Zielona w miejscowości Dębno

Zadanie zrealizowane w 2006 roku
Ogólna wartość projektu: 1 338 425,15 zł
Dofinansowanie: 1 134 984,53 zł
Wkład Powiatu Myśliborskiego: 101 720,31 zł
Wkład Gminy Dębno: 101 720,31 zł

Inwestycja zrealizowana ze środków ZPORR i budżetu państwa. W ramach projektu przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1418Z - ulica Zielona o długości 1,9 km. Została poszerzona jezdnia z 4 do 6 m, nastąpiło wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowie uległo 6 skrzyżowań, wybudowana została kanalizacja deszczowa i ciągi piesze, została zastosowana nowa organizacja ruchu pionowa i pozioma.


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławiu i Dargomyślu

Zadanie zrealizowane w 2006 rokuLogo programu Interreg i UE
Całkowita wartość projektu: 5 442 645,09zł
Wkład własny: 1 298 064,78            
Dofinansowanie: 3 894 194,20 zł
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania zmodernizowano oczyszczalnię ścieków oraz wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Bogusław i Dargomyśl o łącznej długości 12,49 km. Modernizacja oczyszczalni ścieków dotyczyła przebudowy nieczynnego reaktora typu „BIOOXYBLOK”, wyłączonego z eksploatacji w roku 2002 na reaktor biologiczny typu „HYDROCENTRUM”.


Budowa zielonych leśnych ostoi wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno

Zadanie zrealizowane w 2006 rokuLogo programu Interreg i UE
Całkowita wartość zadania: 285 464,40 zł         
Wkład własny: 85 339,20 zł                            
Dofinansowanie: 200 125,20 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska. Przedmiotem projektu było utworzenie miejsc postojowych nad jeziorami Promień, Duszatyń, Zielin, Dolskim oraz oznakowanie i zagospodarowanie szlaków pieszych i rowerowych.


Adaptacja obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach w Gminie Dębno

Zadanie zrealizowane w 2006 roku
Całkowita wartość projektu: 189 615,91 zł
Wkład własny: 65 278,31 zł
Dofinansowanie: 124 337,60 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006”. W ramach zadania wyremontowano i doposażono świetlice wiejskie w następujących miejscowościach Dolsk, Krześnica, Dargomyśl, Barnówko, Smolnica oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barnówku.


Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 126 prowadzącej do przejścia granicznego Osinów Dolny – Hohenwutzen

Zadanie zrealizowane w 2006 rokuLogo programu Interreg i UE
Całkowita wartość zadania: 1 943 057,51 zł
Wkład własny: 497 764,38 zł
Dofinansowanie: 1 445 293,13 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska. W ramach projektu zmodernizowane zostały odcinki ulicy Kosynierów i ulicy Chojeńskiej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.


Remont budynku zabytkowego Biblioteki Publicznej w Dębnie – III etap

Zadanie zrealizowane w 2006 rokuLogo ZPORR i UE
Całkowita wartość projektu: 474 079,98 zł
Wkład własny: 71 112,00 zł
Dofinansowanie: 402 967,98 zł

Projekt został dofinansowany w 75% środków EFRR i 10% z budżetu państwa. Przedmiotem projektu było wykonanie III etapu remontu siedziby Biblioteki Publicznej, który obejmował remont dachu i elewacji obiektu. Wykonanie wymienionych prac pozwoliło na uzyskanie pełnego wyglądu willi z budynkiem administracyjnym z lat swojej świetności. W pełni zostały zabezpieczone przed nieodwracalnym zniszczeniem elementy historycznej sztuki budowlanej i dekoracyjnej obiektu.


Zagospodarowanie terenów zielonych i placów zabaw w miejscowościach: Barnówko, Dargomyśl, Dolsk, Krześnica, Smolnica w Gminie Dębno

Zadanie zrealizowane w 2006 roku.Logo Sektorowego Programu Operacyjnego i UE
Całkowity wartość projektu wynosi: 138 190,07 zł
Wkład własny: 47 574,07 zł
Dofinansowanie: 90 616,00 zł

Projekt współfinansowany w 80% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006”. Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenów zielonych i placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych w centralnych punktach wsi: Barnówko, Dargomyśl, Dolsk, Krześnica, Smolnica. Prace polegały na plantowaniu i wyrównywaniu terenów wraz z nawiezieniem ziemi, obsianiem trawą, wykonaniem kwietników, obsadzeniem bylinami i krzewami oraz ustawieniu elementów placów zabaw: huśtawek, ślizgawek, pomostów.


Rozbudowa kotłowni wraz z siecią cieplną dla potrzeb OSP Cychry

Zadanie zrealizowane w 2006 roku
Całkowita wartość projektu: 124 269,94 zł
Wkład własny: 56 332,54 zł
Dofinansowanie: 67 937,40 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach zadania rozbudowano istniejącą kotłownię, w której czynnikiem grzewczym jest olej opałowy. Dostawiono dodatkowy kocioł c.o. oraz wykonano sieć przesyłową o długości 110 m.


Remont Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie

Projekt realizowane w 2006 roku
Całkowita wartość zadania: 28 000,00 zł
Wkład własny: 18 000,00 zł
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Projekt dofinansowany z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach zadania wykonano remont klatek schodowych w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie.


Karty z Dziejów Dębna

Zadanie zrealizowane w 2005 roku
Całkowity koszt zadania: 13 242,47 Euro
Wkład własny: 3 310,51 Euro
Dofinansowanie: 9931,85 Euro

Projekt dofinansowany ze środków Phare CBC. Wydano 1000 szt. publikacji zawierającej informacje z zakresu dziejów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz przemian geologicznych, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach na terenie Gminy Dębno. Publikacja została wydana w polsko – niemieckie wersji językowej.

Publikacja Karty z dziejów Dębna


15 – lecie współpracy Miast Partnerskich Dębno - Renkum. Promowanie współpracy miast partnerskich

Zadanie zrealizowane w 2005 roku
Całkowita wartość projektu: 15 000,00 Euro
Dofinansowanie: 15 000,00 Euro

Projekt finansowany w 100% kosztów ze środków Wspólnoty Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Wspólnot Europejskich z siedzibą w Brukseli w ramach Programu „Twinning Town”.


Wykonanie nawierzchni w sali do zajęć rehabilitacyjnych w SP nr 3 w Dębnie

Projekt zrealizowany w 2005 roku
Całkowita wartość zadania: 18 910,00 zł
Wkład własny: 10 910,00 zł
Dofinansowanie: 8 000,00 zł

Projekt dofinansowany w ramach „Programu upowszechnienia sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Zachodniopomorskim na rok 2005”.


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oborzany

Zadanie zrealizowane w 2004 roku
Całkowita wartość zadania: 720 881,40 zł
Wkład własny: 367 649,51 zł
Dofinansowanie: 353 231,89 zł

Projekt dofinansowany ze środków SAPARD. W ramach realizacji projektu wybudowano kanalizację sanitarną o długości 2,97 km. Do sieci zostało przyłączonych 88 gospodarstw. 


Centrum Wspierania Biznesu

Zadanie zrealizowane w 2004 roku
Całkowita wartość zadania: 262 355,59 zł
Wkład własny: 78 613,29 zł
Dofinansowanie: 183 742,30 zł

Projekt dofinansowany ze środków Phare BRIPF. W ramach projektu wykonano roboty remontowe i wyposażono budynek Dębnowskiego Ośrodka Kultury dla potrzeb utworzenia i funkcjonowania Centrum Wspierania Biznesu.


Polsko – niemieckie turystyczne szlaki wodne

Zadanie zrealizowane w 2004 roku
Całkowita wartość zadania: 7 602,30 Euro
Wkład własny: 1 900,57 Euro
Dofinansowanie: 5 701,73 Euro

Projekt dofinansowany ze środków Phare CBC. W ramach projektu zorganizowano polsko - niemiecką konferencję, dot. możliwości rozwoju turystyki w gminie i spływ kajakowy rzeką Myślą. Wydano materiały promujące atrakcje turystyczne na terenie Gminy Dębno (folder, płyta CD).


FEM Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych w Regionie Morza Bałtyckiego

Zadanie realizowane w latach 2004 - 2007
Całkowita wartość projektu: 50 000,00 Euro
Wkład własny: 12 500,00 Euro
Dofinansowanie: 37 500,00 Euro

Projekt dofinansowany został ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B.
W projekcie FEM bierze udział 9 państw: Finlandia - lider projektu, Norwegia, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Rosja, Polska. Zamierzeniem tego projektu jest wzmocnienie struktur, które popierają kobiecą przedsiębiorczość, poprzez współpracę, wymianę doświadczeń, wspólne spotkania, bezpłatne doradztwo w zależności od potrzeb, szkolenia dla kobiet, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, pomoc bezrobotnym kobietom w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, stworzenie grup kobiet działających we wspólnych obszarach zainteresowania, pomoc w określeniu profilu zawodowego, w ustaleniu mocnych i słabych stron.


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry 

Zadanie zrealizowane w 2003 roku
Całkowita wartość zadania: 1 806 918,52 zł
Wkład własny: 941 906,72 zł
Dofinansowanie: 865 011,22 zł
 
Projekt dofinansowany ze środków SAPARD. W ramach realizacji projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry o długości 9,5 km. Do sieci zostało przyłączonych 112 gospodarstw. 


Budowa drogi gminnej ul. Pługowa

Zadanie zrealizowane w 2003 roku
Całkowita wartość zadania: 640 294,61 zł
Wkład własny: 425 784,61 zł
Dofinansowanie: 214 510,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków PAOW. W ramach zadania wybudowano 707 m nawierzchni jezdni oraz chodniki. Dodatkowo wybudowano kanalizację deszczową o długości 614 m.


Remont Dróg Śródpolnych

Zadanie zrealizowane w latach 2003 - 2006.

Projekt dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 368 313,13 zł. W ramach zadania wykonano remont dróg śródpolnych w następujących miejscowościach: Suchlica, Dolsk, Smolnica, Hajnówka, Warnice – Grzymiradz, Dargomyśl – Wysoka, Młyniska.