Środki pozabudżetowe w latach 2007 - 2013

Kompleksowe uzbrojenie terenów,  w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zadanie zrealizowane w 2015 rokuLogo: Program Regionalny, Pomorze Zachodnie, UE
Całkowita wartość zadania: 4 539 725,84 zł
Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Zadanie zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka- Innowacje – Technologie”.

Inwestycja  polegająca na zagospodarowaniu terenu 4,81 ha zlokalizowanego w Dębnowskiej Strefie Przemysłowej  zgłoszonego do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociąg, oświetlenie, kanał teletechniczny oraz drogę dojazdową.

Uzbrojone tereny inwestycyjne


Gospodarka niskoemisyjna w Gminie Dębno

Zadanie zrealizowane w 2015 rokuLogo: Inrastruktura i Środowisko, herb Gminy, UE
Całkowita wartość zadania: 72 570,00 zł
Dofinansowanie: 61 684,50 zł

Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębno w tym: opracowano prognozę oddziaływania na środowisko, przeprowadzono warsztaty i szkolenia dla pracowników  jednostki, opracowano i wydano broszurę informacyjno – promocyjną podnoszącą świadomość społeczną dotyczącą gospodarki niskoemisyjnej.


Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania

Projekt realizowany w latach 2009 – 2015 Logo promocyjne programu
Całkowita wartość projektu to kwota: 172 402,50 Euro  
Kwota dofinansowania wynosi: 146 542,13 Euro, czyli 85%.

Zadanie realizowane w ramach  Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IVA przez Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie.

Głównym celem działalności centrum jest wspieranie współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych. Centrum Wspierania Biznesu poprzez realizację w/w projektu wspiera również transgraniczne kontakty gospodarcze i sieci współpracy gospodarczej w szczególności poprzez:

 • giełdy kooperacyjne, konferencje branżowe, spotkania informacyjne, kooperacyjne, wymiany doświadczeń dla polskich i niemieckich przedsiębiorców;
 • tworzenie i aktualizację transgranicznych baz danych gospodarczych, pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy po niemieckiej stronie Euroregionu, w poszukiwaniu niemieckich partnerów do wspólnych przedsięwzięć i projektów;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze transgranicznym (kwalifikacje, doradztwo);
 • wspieranie MŚP przy wchodzeniu na nowe rynki w kraju partnerskim oraz polsko –niemieckich kooperacji przedsiębiorstw w przypadku wspólnego wchodzenia na nowe rynki (np. udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach partnerskich);
 • informowanie o prawnej i społecznej specyfice działalności gospodarczej w Niemczech i rynku niemieckim, targach, wystawach, festiwalach i ciekawych imprezach euroregionalnych.

Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, ale także stowarzyszeń, instytucji oraz gmin i powiatów.

Centrum Usługowo – Doradcze (CUD) w Dębnie należy do sieci 6 podobnych centrów, zlokalizowanych na terenie Euroregionu, po obu stronach granicy. Pozostałe Centra mieszczą się po stronie polskiej w Szczecinie, Karlinie/Koszalinie, Myśliborzu, a po niemieckiej w Schwedt/O., Greifswaldzie i Neubrandenburgu.


Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargomyślu

Zadanie zrealizowane w 2014 rokuLogo (od lewej) Program Regionalny, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska
Całkowita wartość zadania: 202 600,00 zł         
Dofinansowanie: 151 950,00 zł

Samochód został zakupiony przez Gminę Dębno w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przed skutkami zagrożeń środowiska na terenie gminy Dębno poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 

W dniu 18 października 2014 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargomyślu.

Samochód pożarniczy


Budowa siłowni zewnętrznej z rozbudowa placu zabaw nad Jeziorem Lipowo w Dębnie wraz z oczyszczeniem jeziora, organizacją rajdu rowerowego trasami tematycznymi Lidera Pojezierza dla mieszkańców Dębna oraz opracowaniem koncepcji uatrakcyjnienia tras tematycznych na terenie Gminy Dębno 

Realizacja zadania: 2014- 2015Logo Unia Europejska, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, PROW
Całkowita wartość zadania: 59 794,46 zł
Dofinansowanie: 38 890,70 zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach realizacji inwestycji powstała siłownia zewnętrzna przy istniejącym placu zabaw nad Jeziorem Lipowo wraz z jego rozbudową. W skład placu zabaw wszedł element wieżowy ze ślizgawką i huśtawką. Na wydzielonym i przygotowanym terenie siłowni zamontowano m.in. elementy drabinki do podciągania nóg,  twister wraz z steperem, prasę nożną z wioślarzem, ławkę + prostownik pleców, narty biegówki + orbitrek eliptyczny.

W ramach realizacji zadania odbył się również rajd rowerowy oraz zorganizowano akcję czyszczenia Jeziora Lipowo.

Siłownia zewnętrzna nad jeziorem Lipowo


Budowa placu zabaw w miejscowości Smolnica w Gminie Dębno

Realizacja zadania: 2014- 2015Siłownia zewnętrzna nad jeziorem Lipowo
Całkowita wartość zadania: 46 309,50 zł
Dofinansowanie: 30 120,00 zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Plac zabaw wyposażony został w wieżę ze ślizgawką, drabinkami, daszkami, trapem ruchomym oraz huśtawkę potrójną, huśtawkę potrójną typu ważka oraz bujak podwójny na sprężynach.

Powiększ zdjęcie. Plac zabaw w Smolnicy


Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Oborzany Gmina Dębno 

Realizacja zadania: 2014- 2015Logo UE, herb Gminy, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość zadania: 68 587,77 zł
Dofinansowanie: 44 610,00  zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach realizacji inwestycji wykonany został remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oborzanach. Remont obejmował: wymianę okien, instalacji elektrycznej  i oświetleniowej, remont podłogi, stolarki, wymianę tynków oraz malowanie. 

Dodatkowo na potrzeby funkcjonowania obiektu istniejąca kuchnia została wyposażona w nowe meble oraz sprzęt AGD.

Pomieszczenie - aneks w świetlicy


Rozbudowa placu zabaw w Grzymiradzu wraz z doposażeniem świetlicy i organizacją warsztatów

Zadanie zrealizowane w 2014 rokuLogo UE, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość zadania: 30 128,28 zł
Dofinansowanie: 19 514,40 zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

W ramach realizacji inwestycji doposażony został plac zabaw w Grzymiradzu. Na placu zamontowane zostały elementy małej infrastruktury tj. mini zestaw wieżowy ze ślizgawką, karuzela 4 osobowa, wazka dwuosobowa. Dodatkowo na potrzeby świetlicy wiejskiej został zamontowany komputer wraz z drukarką. Mieszkańcy sołectwa uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach rękodzielniczych pt. „Rok obrzędowy w Polsce”.

Urządzenie zabawowe na placu zabaw w Grzymiradzu


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolnica oraz doposażenie świetlic w Smolnicy oraz Bogusławiu w Gminie Dębno

Zadanie zrealizowane w 2014 rokuFlaga UE, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość zadania: 80 289,59 zł
Dofinansowanie: 52 220 zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wykonano remont świetlicy w Smolnicy oraz doposażono ją w meble i sprzęt komputerowy z drukarką. Dodatkowo wyposażono świetlicę wiejską w Bogusławiu w meble oraz sprzet komputerowy z drukarką i projektor z ekranem.


Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem we wsi Cychry

Zadanie zrealizowane w 2014 rokuFlaga UE, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość zadania: 296 513,64 zł
Dofinansowanie: 192 854,00 zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Boisko wielofunkcyjne powstało przy Szkole Podstawowej w Cychrach. Prace budowlane polegały na: robotach ziemnych, wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie, budowę boiska wielofunkcyjnego, drenaż, zagospodarowanie ternu zieleni. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie do świetlicy. 

Boisko w Cychrach


Transgraniczna Sieć Niemiecko- Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groβ Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)

Zadanie realizowane w latach 2010 - 2014Logo Interreg IV A, herb Dębna, logo Unii Europejskiej
Całkowita wartość projektu 1 030 962,11 Euro, czyli ok. 4200 000,00 zł
Wysokość dofinansowania 85%.

Gmina Dębno w ramach partnerstwa z EJF gemeinnützige AG i Gminą Chojna złożyła wniosek o dofinansowanie „Transgraniczna Sieć Niemiecko- Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groβ Pinnow- Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IVA. Przedmiotem projektu było utworzenie bazy placówek kształcenia, w których prowadzone będą zajęcia w ramach wymian polsko - niemieckich dzieci i młodzieży. Zakres projektu obejmował zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej, budowę boiska wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia do hali sportowej, remont w Szkole Podstawowej nr 1 oraz termomodernizacja Filii Szkoły Podstawowej nr 3. 

Bieżnia i boisko wieleofukcyjne przy SP1 


Przeszłość i teraźniejszość - polsko-niemieckie spotkania z historią

Zadanie zrealizowane w 2013 rokulogo (od lewej) Euroregion Pomerania, UE, herb Dębna, Intrreg IVA
Całkowita wartość zadania: 13 343,25 EUR
Dofinansowanie: 11 341,76 EUR

Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

W ramach projektu:

 • Wydano polsko-niemiecką mapę miasta i gminy Dębna z opisem atrakcji turystycznych Gminy Dębno oraz Gminy Liepe w ilości 1000 egzemplarzy.
 • 14.09.2013 r. zorganizowano polsko-niemiecki rajd rowerowy do Sarbinowa.
 • Wydano polsko-niemiecki album pt. „Dębno. Tryptyk barw miasta” w ilości 1855 egzemplarzy.
 • 22.11.2013 r. w Bibliotece Miasta i Gminy Dębno zorganizowano polsko-niemieckie warsztaty historyczne oraz promocja książki pt. „Dębno. Tryptyk barw miasta”.

Budowa i wyposażenie placu zabaw w Cychrach

Zadanie zrealizowane w 2013 rokuFlaga UE, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość zadania: 110 673,80 zł
Dofinansowanie: 67 495,15 zł

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Za budynkiem Szkoły Podstawowej w Cychrach powstał plac zabaw dla dzieci, wyposażony w: huśtawki, karuzele, piramidę wspinaczkową oraz inne urządzenia zabawowe i parkowe.


Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie

Zadanie zrealizowane w latach 2012 - 2014Logo Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Gospodarki, Unia Europejska
Całkowita wartość zadania: 430 500,00 zł
Dofinansowanie: 365 925,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  w ramach 6 Osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałanie  6.2.2  Wsparcie działań  studyjno – koncepcyjnych.

W ramach projektu opracowano dokumentacje techniczną i projektowo - budowlaną związaną z uzbrojeniem 24 ha terenu pod inwestycje na terenie ul. Dargomyskiej. Dodatkowo opracowano raporty środowiskowe, analizy kosztów makroinwestycji, raporty o barierach inwestycyjnych, wszelkie badania geotechniczne oraz  projekt doradczo - promocyjny.


Nauczmy się więcej

Zadanie realizowane w latach 2012-2013Logo: PO Kapitał Ludzki, EFS, UE
Całkowity koszt projektu:  672 859 złotych
Dofinansowanie w 100%

Projektu finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

W ramach projektu w szkołach podstawowych: w Smolnicy i Różańsku przeprowadzono zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, przyrody, j. polskiego, dodatkowe zajęcia w formie kół naukowych z matematyki, informatyki, j. angielskiego, j. polskiego, przyrody, zajęć sportowych oraz zajęć artystycznych. Dodatkowo dzieci objęto wsparciem psychologiczno- pedagogicznym, uczestniczyły w wycieczkach edukacyjno - naukowych (zielone szkoły) oraz w wycieczkach wyjazdowych: kino, basen. Łącznie do projektu przystąpiło 164 uczniów.

Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały nowoczesne materiały naukowo – dydaktyczne do sal przedmiotowych, pomoce naukowe do bibliotek oraz świetlic. Każda ze szkół otrzymała również wsparcie w postaci nagród na turnieje i konkursy realizowane w ramach projektu.

Grupowe zdjęcie dzieci na wycieczce


Rozbudowa obiektów kulturalnych i rewitalizacja centrów wsi w Gminie Dębno

Zadanie realizowane w 2013 rokuLogo: UE, herb Dębna, PROW
Całkowity koszt projektu: 956 819,60 zł
Dofinansowanie 388 987 zł

Dofinansowanie ze środków Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013.

W Mostnie dobudowano nowe skrzydło świetlicy wiejskiej, w którym powstało zaplecze sanitarne (toalety), sala do gier oraz korytarz łączący budynki. W całym budynku zamontowano centralne ogrzewanie. W Warnicach wykonano rewitalizację parku o powierzchni 2,62ha. Wybudowane zostały aleje parkowe, ogrodzenie, taras widokowy oraz boisko do gry w piłkę siatkową. Dodatkowo zamontowano małą infrastrukturę, w postaci nowych elementów na placu zabaw, altana, ławki siedziskowe oraz stojaki na rowery.

Budynek świetlicy w Mostnie


Budowa szatni dla zawodników i sędziów z pełnym wyposażeniem w Sarbinowie

Zadanie zrealizowane w latach 2012-2013 Logo: UE, herb Dębna, PROW
Całkowita wartość zadania: 490 tyś. złotych
Dofinansowanie: 300 tyś. złotych 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Obiekt powstał przy boisku sportowym. Parterowy budynek o powierzchni całkowitej około 140 m2 składa się z: dwóch przebieralni z zapleczem sanitarnym, pokoju sędziów, pokoju biurowego, magazynu oraz pomieszczenia technicznego. Ponadto zakupiono meble do poszczególnych pomieszczeń oraz komputer.

Budynek sztni w Sarbinowie


Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno

Zadanie zrealizowane w latach 2010-2012 Logo: Inrastruktura i Środowisko, herb Gminy, UE
Całkowita wartość zadania: 20.859.272,00 zł
Dofinansowanie:15 163 121,87 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach leżących na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno: Mostno, Więcław, Barnówko, Ostrowiec i Dolsk oraz na ulicach: Tartaczna, Racławicka, Boczna, Chrobrego, poprzez które nastąpiło włączenie kanalizowanych wsi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 32,7 km.


Rozwój Infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu Gminy Dębno w celu wsparcia działalności klastra branży drzewno – meblarskiej oraz rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej Euroregionu Pomerania

Zadanie zrealizowane w 2012 roku
Całkowity koszt projektu: 687 968,51 zł
Dofinansowanie: 515 976,38 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.2 „Innowacje i transfer technologii”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu”.

Przedsięwzięcie obejmowało następujący zakres:

 • remont sali konferencyjnej „widowiskowej” – malowanie i wymiana parkietu,
 • remont korytarza i holu – malowanie i wymiana posadzki,
 • remont byłej kawiarni dla potrzeb utworzenia sali spotkań biznesowych – kompleksowy remont pomieszczenia zawierający m.in. wymianę instalacji elektrycznych i  oświetleniowych, wykonanie tynków gipsowych, wymianę parkietu, malowanie,
 • remont tarasu i drewnianych schodów zewnętrznych,
 • remont elewacji – malowanie.

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno

Zadanie realizowane w latach 2011-2012Logo: PO Kapitał Ludzki, EFS, UE
Całkowity koszt  projektu: 364 772,72 zł
Dofinansowanie w 100%.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”. Realizowany w szkołach podstawowych: nr 1 i nr 3 Dębnie, Cychrach, Dargomyślu, Sarbinowie, Różańsku i Smolnicy.

Dzieci i nauczyciele przeprowadzają eksperyment


Przebudowa ul. Słowackiego

Zadanie realizowane w 2012 rokuLogo Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 1 289 200,66 zł
Dofinansowanie: 552 515,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Modernizacja obejmowała wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 6,0m na długości 0,27km (od mostu nad rzeką Kosą do wjazdu na teren Zakładu Interflora). Przebudowane zostały dwa skrzyżowania z ulicami Ofiar Katynia i Kościuszki. Powstały azyle dla pieszych, nowe ciągi pieszo – rowerowe, zjazdy oraz parkingi. Ponadto przebudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 305,9m oraz powstała przepompownia ścieków.

Wyremontowana ulica Słowackiego


Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego

Zadanie realizowane w 2011 roku

Całkowita wartość projektu:  20 377 546,76 zł
Wartość Projektu Gminy Dębno:  2 828 893,12 zł
Kwota kwalifikowana GD:  2 436 286,07 zł
Dofinansowanie GD:  1 055 886,38 zł

Gmina Dębno w partnerstwie z powiatem Myśliborskim realizowała projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na terenie Gminy Dębno wykonano termomodernizacje:  Szkoły Podstawowej w Różańsku wraz z kotłownią, Gimnazjum Publicznego w Dębnie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dębnie oraz Przedszkola Nr 1 w Dębnie.

Budynek Przedszkola nr 1 w Dębnie po termomodernizacji


Budowa oczyszczalni ścieków w Różańsku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej

Zadanie realizowane w 2011 roku.Logo: UE, herb Dębna, PROW
Całkowita koszt projektu: 10 443 464,54 zł.
w tym:
wydatki kwalifikowane 8 560 186,85 zł.
Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w porozumieniu z Gminą Dębno zrealizowało projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” konkursu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach zadania wybudowano oczyszczalnię ścieków w technologii Aqua Prim o wydajności 240 m3/d oraz sieć kanalizacji sanitarnej, której długość wyniosła około 6,5km. Powstały dwie przepompownie ścieków.

Budynek oczyszalni ścieków w Różańsku


Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Warnicy, Dysznie

Zadanie realizowane w 2011 rokuFlaga UE, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu: 24 902,25zł
Koszty kwalifikowane: 20 245,73 zł
Dofinansowanie: 14 172,01 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych poprzez wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno.


Szansa dla ucznia

Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011 Logo: PO Kapitał Ludzki, EFS, UE
Całkowita wartość projektu: 1 349 858zł
Dofinansowanie w 100%: 1 349 858zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany był na terenie szkoły podstawowej w: Sarbinowie, Dargomyślu i Smolnicy oraz Gimnazjum Publicznym w Smolnicy. W realizacji projektu wzięło udział 324 uczniów ze wszystkich wymienionych placówek. W każdej z nich odbywały się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu przedmiotów matematyki, przyrody, biologii, jęz. polskiego, języków obcych; dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie kół naukowych ukierunkowane na rozwój kompetencji; zajęcia z logopedami, socjoterapeutami, pedagogami, doradcą zawodowym.

Odbyły się liczne wyjazdy: zielone szkoły, do kina, teatru...W ramach projektu wyposażone zostały sale dydaktyczne, zakupiono pomoce dydaktyczno - naukowe do sal tematycznych, językowych, sportowych, sprzęt elektroniczny. Wszystkie placówki wyposażone zostały w sprzęt sportowy.

Uczniowie stoją przed monitorami komputera


Rewitalizacja świetlic wiejskich w miejscowości Dyszno i Warnice na terenie Gminy Dębno

Zadanie realizowane w 2011 rokuFlaga UE, herb Gminy Dębno, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość zadania: 596 239,95 zł
Dofinansowanie: 315 708,00 zł

Inwestycja współfinansowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego przez Lokalną Grupę „Lider Pojezierza”.

Projekt obejmował:

 1. Remont budynku świetlicy w Dysznie tj.: wykonanie robót remontowych, izolacji przeciwwilgociowych, docieplenie ścian, roboty zewnętrzne, instalacje elektryczne, rozbiórki.
 2. Remont budynku świetlicy w Warnicy tj.: wykonanie robót remontowych, izolacji przeciwwilgociowych, docieplenie ścian, roboty zewnętrzne, instalacje elektryczne, rozbiórki.

Wejscie do świetlicy w Dysznie 


Krok w przyszłość – od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Zadanie realizowane w latach 2009-2011Logo: PO Kapitał Ludzki, EFS, UE
Całkowita wartość zadania: 2 987 196,89 zł

Projekt w 100% finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupą docelową niniejszego projektu są Urzędy Gmin. Partnerstwo zawiązane zostało pomiędzy 11 jednostkami samorządu terytorialnego Dębna, Myśliborza, Barlinka, Choszczna, Nowogródka Pomorskiego, Krzęcina, Warnic, Bierzwnika, Boleszkowic, Lubiszyna oraz Powiatu Myśliborskiego w celu wdrożenia usprawnień zarządczych oraz przeprowadzenia bloków szkoleń dla kadry urzędniczej.


Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Dębno

Zadanie zrealizowane w 2010 rokuLogo: UE, herb Dębna, PROW
Całkowita wartość zadania 997 206 tys. zł
Dofinansowanie: 401 141 tys. zł

Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace remontowo- konserwatorskie obiektów znajdujących się na terenach wiejskich w Gminie Dębno. Projekt obejmował:

 • Remont zabytkowej kuźni w Dolsku (zabezpieczenie obiektu, konserwacja elementów z drewna, odnowienie ścian, pokrycie dachu, wymiana i odtworzenie stolarki, renowacja elementów żeliwnych i stalowych).
 • Remont elewacji i pokrycia dachowego w kościele w Dysznie (izolacje przeciwwilgociowe, prace konserwatorskie elewacji, remont dachu wieży).
 • Renowację konstrukcji wieży w kościele w Oborzanach (rekonstrukcja wieży, konstrukcja pod dzwon, wymiana więźby dachowej).
 • Zagospodarowanie punktu widokowego bitwy pod Sarbinowem (wytyczenie ścieżki spacerowej, budowa wieży, budowa zjazdu, ustawienie tablic informacyjnych).

Wieża kościoła w Dysznie po remoncie 


Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie - II etap

Zadanie zrealizowane w 2010 roku
Wartość projektu wynosi 1 618 800,00 zł
Dofinansowanie: 809 400,00 zł

Drugi etap przebudowy ul. Słowackiego finansowany był z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W wyniku realizacji II odcinka przebudowane zostały 3 skrzyżowania (Droga Zielona, Piłsudskiego, Baczewskiego), wybudowano ciągi pieszo – rowerowe, miejsca postojowe, zagospodarowano tereny zielone. Jezdnia została ujednolicona do szerokości 6 m. Modernizacji podlegały również sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Odcinek ten był realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie oraz dwoma przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w obrębie remontowanej drogi.


Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza

Zadanie realizowane w latach 2008-2010logo norway grants
Całkowita wartość zadania: 319 398 EURO
Wkład własny: rzeczowy i finansowy
Dofinansowanie: 271 488 EURO

Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Priorytet: Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne. 

W ramach projektu organizowano konferencje regionalne, spotkania zarządu, warsztaty z zakresu infrastruktury/komunikacji, gospodarki/turystyki, kształcenia/ młodzieży/ kultury, szkolenia, studia podyplomowe, wymiana doświadczeń, kursy językowe, wyjazdy studyjne, wspólną kampanię promocyjną EUWT oraz wydano przewodnik turystyczny promujący wspólne walory Gmin w trzech wersjach językowych - polskiej, niemieckiej i angielskiej.


Remont i przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły

Zadanie zrealizowane w 2009 roku
Całkowita wartość zadania: 2 408 808,06 zł
Wkład własny: 1 204 404,03 zł
Dofinansowanie:  1 204 404,03 zł 

Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach zadania zostanie wykonany remont i przebudowa ulicy Grunwaldzkiej i Jagiełły na odcinku 1478 mb o szerokości 7 m oraz chodnika o długości 3585 m2.

Ulica Grunwaldzka po remoncie


Tytuł programu „UCZEŃ NA WSI – obszar A pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

Zadanie zrealizowane w 2009 roku
Całkowita wartość zadania: 22 429,05
Wkład własny: nie przewiduje się
Dofinansowanie: 22 429,05 zł

Projekt finansowany przez Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu uczniowie niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie obejmujące: zakup przedmiotów ułatwiających naukę (podręczniki, słowniki, artykuły szkolne), uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (zajęcia terapeutyczne, korekcyjne), dostęp do internetu, kursy językowe, wyjazdy w ramach zajęć szkolnych.


Pomocna Dłoń

Zadanie realizowane w 2008-2009 rokuLogo: PO Kapitał Ludzki, EFS, UE

Całkowita wartość projektu: 721 360,67 zł
Dofinansowanie: 649 218,97 zł
Wkład Gminy Dębno: 14 574,66 zł

Liderem projektu był PCPR Myślibórz, partnerami zaś OPS Boleszkowice, OPS Dębno, OPS Myślibórz, OPS Nowogródek Pomorski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Przy pomocy funduszy unijnych odbyły się bezpłatne kompleksowe szkolenia dające szansę na zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób powyżej 40 roku życia z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim oraz osobom niepełnosprawnym - uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej.


Rusz Główką

Zadanie zrealizowane w roku szkolnym 2008/2009

Całkowita wartość zadania: 6 094,00 zł
Wkład własny: 1 834,00 zł (w tym finansowy 1 054,00 zł)
Dofinansowanie: 4 260,00 zł

Projekt dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w ramach programu: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Przedsięwzięcie zakładało realizację zadań ukierunkowanych na wzmocnienie oferty edukacyjno – wspomagającej szkół i placówek w województwie zachodniopomorskim. Realizowany był w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie.


Uczymy się poprzez zabawę

Zadanie zrealizowane w roku szkolnym 2008/2009

Całkowita wartość zadania: 5 412,50 zł
Wkład własny: 1 642,50 zł (w tym finansowy 832,50 zł)
Dofinansowanie: 3 770,00 zł

Projekt dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w ramach programu: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Przedsięwzięcie zakładało realizację zadań ukierunkowanych na wzmocnienie oferty edukacyjno – wspomagającej szkół i placówek w województwie zachodniopomorskim. Realizowany był w Szkole Podstawowej w Różańsku.


Remont Drogi Śródpolnej w Grzymiradzu 

Zadanie zrealizowane w 2008 roku.

Projekt dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000,00 zł. W ramach zadania wykonano remont drogi śródpolnej w Grzymiradzu, o długości 980 mb.


Remont Drogi Śródpolnej Dolsk - Brzeźno 

Zadanie zrealizowane w 2007 roku.
Projekt dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 27 300,00 zł. W ramach zadania wykonano remont drogi śródpolnej na odcinku Dolsk - Brzeźno, o długości 0,52 km, szerokości 3,50m.


Równy start

Zadanie zrealizowane w 2007
Całkowita wartość zadania: 249 300,00 zł
Wkład własny: 747 90,00 zł
Dofinansowanie: 174 510 zł

Projekt dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w ramach programu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.  Zadanie zakładało przeprowadzenie szeregu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy w okresie od września do grudnia b.r. Będą to zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, wyrównawcze, teatralne (w tym wyjazdy do teatru), terapeutyczne, sportowe (w tym wyjazdy na basen), dziennikarskie, ekologiczne, informatyczne, artystyczne, języki obce, zajęcia z uczniami uzdolnionymi.