Strony w zakładce:
Polski Ład

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w Gminie Dębno

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 748 600,00 zł
Dofinansowanie: 598 880,00 zł

W ramach IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Dębno "Rozświetlamy Polskę" została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy do kwoty 598 880,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach zadania na terenie gminy Dębno w obszarze miejskim i wiejskim zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na nowe energooszczędne. Modernizacja infrastruktury nakierowana jest na poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia przez redukcję mocy opraw oświetleniowych. Inwestycja związana jest z zamontowaniem nowoczesnych i ekonomicznych opraw LED.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 8 420 000,00 zł
Dofinansowanie: 7 999 000,00 zł

Dofinansowanie z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstanie rondo na drodze krajowej nr 23, na skrzyżowaniu ul: Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Włościańskiej i Poziomkowej w Dębnie.


Remont wraz z zagospodarowaniem terenu kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 150 000,00 zł
Dofinansowanie: 147 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druga edycja. zaplanowano wykonanie projektu technicznego. W związku z budową ronda na skrzyżowaniu założono przesunięcie kapliczki, aby nie kolidowała z inwestycją drogową. Planowany zakres prac obejmuje także m.in. wymianę kostki brukowej, zagospodarowanie zieleni, renowację słupów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia. Zakłada się również renowację wyposażenia. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 150 tys. zł, w tym aż 147 tys. zł dotacji.


Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 140 256,00 zł
Dofinansowanie: 137 450,88 zł


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 3 300 000 zł
Dofinansowanie: 3 234 000 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR. Zakres prac obejmuje budowę sieci: wodociągowej o długości  ok. 814 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  o długości  ok. 1053 m i kanalizacji sanitarnej  tłocznej o długości ok. 362 m. Ponadto planowana jest budowa dwóch przepompowni ścieków.


Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki publicznej w Dębnie Logo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 685 000,00 zł
Dofinansowanie: 671 300,00 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład. W ramach projektu wymienione zostanie poszycie dachowe wraz z remontem konstrukcji dachu budynku administracyjnego oraz werandy. Ponadto renowacji poddane zostaną drzwi główne i boczne, okna na I piętrze, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego oraz schody. 


Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 444 000,00 zł
Dofinansowanie: 435 120,00 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład. W ramach inwestycji wymienione zostaną kotły grzewcze wraz z remontem pomieszczeń oraz wykonana instalacja elektryczna oraz urządzeń instalacji technologicznych. Ddofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - II edycja.


Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Kolejowa i Usługowa w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2022-2023
Całkowity koszt zadania:  3 620 618,00 zł
Dofinansowanie: 2 375 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia utwardzono jezdnię na ulicy Kolejowej na odcinku o długości około 438 m i szerokości do 5,50 m. Powstał także chodnik jednostronny z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2 m. Dodatkowo zdemontowano napowietrzną linię oświetleniową i wybudowano nowe oświetlenie uliczne o długości ok. 423 m. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 324 mb. Nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz jednostronny chodnik powstały również na ulicy Usługowej. Wykonano także wpusty drogowe wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Dzięki realizacji inwestycji poprawie uległy warunki nie tylko inwestowania w tym rejonie, ale także dojazd do gospodarstw domowych. 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. „Inki” Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawła II i os. Waryńskiego w miejscowości Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 708 141,00 zł
Dofinansowanie: 665 000,00 zł

Zakres prac inwestycyjnych obejmował: przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 120 mb, o szerokości 6 m, budowę chodnika z kostki betonowej ok. 120 mb, o szerokości 2m, budowę oświetlenia drogowego 4 słupy o wys. 9 metrów z oprawami, odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe.  Budowa infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie strategiczne dla rozwoju strefy przemysłowej w Dębnie oraz łączy się z dużą potrzebą i oczekiwaniem społecznym.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 5 000 000 zł
Dofinansowanie: 4 750 000 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną między innymi: roboty budowlane - branża drogowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, oznakowanie, mała infrastruktura, zagospodarowanie terenów zielonych. Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi w centrum miasta przyczyni się do stworzenia strefy inwestycyjnej w obszarze zdegradowanym. Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować teren po NZPOW.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica gmina Dębno

Zadanie zrealizowane w latach 2022 - 2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 3 295 785,00 zł
Dofinansowanie: 3 229 869,30 zł

W ramach inwestycji dokończono budowę kanalizacji w miejscowości Krześnica. Do nowej sieci przyłączono 56 gospodarstw domowych. Zadanie dofinansowane w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.


Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno 

Zadanie realizowane w latach 2021-2022
Dofinansowanie: 2 856 408 złLogo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 2 620 663 zł

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja przebiega na odcinku o długości 255 m, od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Powstała nie tylko nowa nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna i chodniki, ale także linia oświetleniowa. Cały odcinek oświetla 8 nowych lamp. Przebudowano także infrastruktura techniczna podziemna: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.