Strony w zakładce:
Polski Ład

Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 8 420 000,00 zł
Dofinansowanie: 7 999 000,00 zł

Dofinansowanie z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstanie rondo na drodze krajowej nr 23, na skrzyżowaniu ul: Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Włościańskiej i Poziomkowej w Dębnie.


Remont wraz z zagospodarowaniem terenu kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 150 000,00 zł
Dofinansowanie: 147 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druga edycja. zaplanowano wykonanie projektu technicznego. W związku z budową ronda na skrzyżowaniu założono przesunięcie kapliczki, aby nie kolidowała z inwestycją drogową. Planowany zakres prac obejmuje także m.in. wymianę kostki brukowej, zagospodarowanie zieleni, renowację słupów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia. Zakłada się również renowację wyposażenia. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 150 tys. zł, w tym aż 147 tys. zł dotacji.


Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 140 256,00 zł
Dofinansowanie: 137 450,88 zł


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 3 300 000 zł
Dofinansowanie: 3 234 000 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR. Zakres prac obejmuje budowę sieci: wodociągowej o długości  ok. 814 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  o długości  ok. 1053 m i kanalizacji sanitarnej  tłocznej o długości ok. 362 m. Ponadto planowana jest budowa dwóch przepompowni ścieków.


Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki publicznej w Dębnie Logo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 685 000,00 zł
Dofinansowanie: 671 300,00 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład. W ramach projektu wymienione zostanie poszycie dachowe wraz z remontem konstrukcji dachu budynku administracyjnego oraz werandy. Ponadto renowacji poddane zostaną drzwi główne i boczne, okna na I piętrze, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego oraz schody. 


Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno

Zadanie realizowane w latach 2023-2024
Całkowity koszt zadania: 458 648,07 zł
Dofinansowanie: 449 475,11 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład. W ramach inwestycji wymienione zostaną kotły grzewcze wraz z remontem pomieszczeń oraz wykonana instalacja elektryczna oraz urządzeń instalacji technologicznych.


Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Kolejowa i Usługowa w DębnieLogo Polski Ład

Zadanie realizowane w latach 2022-2023
Całkowity koszt zadania: 2 500 000 zł
Dofinansowanie: 2 375 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana w ul. Kolejowej nawierzchnia jezdni ok. 2420 m2, natomiast ul. Usługowej nawierzchnia jezdni ok. 1320 m2. Łącznie w ramach zadania zostanie wykonana między innymi: nawierzchnia jezdni – ok. 3740 m2, nawierzchnia chodnika – ok. 1115 m2, oświetlenie –ok. 423,0 mb, kanalizacja deszczowa – ok. 324 mb. Projekt będzie rozwiązywać istotne problemy dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszarów, które mają szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. „Inki” Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawła II i os. Waryńskiego w miejscowości Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 700 000 zł
Dofinansowanie: 665 000 zł.

Zakres prac inwestycyjnych obejmie: przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 120 mb, o szerokości 6 m, budowę chodnika z kostki betonowej ok. 120 mb, o szerokości 2m, budowę oświetlenia drogowego 4 słupy o wys. 9 metrów z oprawami, odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe. Budowa drogi pozwoli na skrócenie dojazdu, dojścia dla mieszkańców Osiedla Waryńskiego, ułatwi dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 dla kl. I-III oraz kompleksu boisk sportowych, skróci również dojazd do szpitala i poradni specjalistycznych w szpitalu. Droga umożliwi ominięcie obciążonych ruchem ulic i skrzyżowań Kościuszki i Słowackiego poprzez krótszy dojazd do drogi krajowej nr 23. Budowa infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie strategiczne dla rozwoju strefy przemysłowej w Dębnie oraz łączy się z dużą potrzebą i oczekiwaniem społecznym.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich

Zadanie realizowane w latach 2022-2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 5 000 000 zł
Dofinansowanie: 4 750 000 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną między innymi: roboty budowlane - branża drogowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, oznakowanie, mała infrastruktura, zagospodarowanie terenów zielonych. Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi w centrum miasta przyczyni się do stworzenia strefy inwestycyjnej w obszarze zdegradowanym. Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować teren po NZPOW.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica gmina Dębno

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023Logo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 3 430 000 zł
Dofinansowanie: 3 361 400 zł

W ramach inwestycji zostanie dokończona budowa kanalizacji w miejscowości Krześnica. Zadanie będzie dofinansowane w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.


Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno 

Dofinansowanie: 2 456 700 złLogo Polski Ład
Całkowity koszt zadania: 2 620 663 zł

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja będzie przebiegać na odcinku o długości 255 m, od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Zakres prac obejmować będzie kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Powstanie nie tylko nowa nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna i chodniki, ale także linia oświetleniowa. Cały odcinek będzie oświetlać 8 nowych lamp. Przebudowana zostanie także infrastruktura techniczna podziemna: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.