Straż Miejska

Straż Miejska
Urząd Miejski w Dębnie
ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

Telefony kontaktowe ze Strażą Miejską

 • tel. 95 760 20 08, tel. kom. 507 030 112 - Komendant: Zbigniew Podziński
 • tel. 95 760 30 01 do 04 wew. 113 – Komenda Straży Miejskiej
 • tel. kom. 507 030 108 – Starszy Inspektor Marian Klebieko, Starszy Inspektor Tomasz Zagórski, Edyta Wierzbowska

e-mail: sm@debno.pl

Straż Miejska pracuje na terenie miasta i gminy Dębno w systemie dwuzmianowym w godz. 7.00 – 15.00 oraz 14.00 - 22.00. W dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy wg potrzeb.


Zadania, obowiązki i uprawnienia Straży Miejskiej w Dębnie

Straż miejska w Dębnie jest gminną jednostką mundurową (podległa lokalnym władzom). Jej celem jest ochrona porządku i zapewnienie spokoju w miejscach publicznych. Wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Burmistrza Dębna w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej. Podstawowe uprawnienia straży miejskiej są wymienione w Ustawie o strażach gminnych, konkretnie w artykule 11, ust. 1.

Do zadań Straży, w ramach określonych ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 • Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym przepisami prawo o ruchu drogowym.
 • Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 • Ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych.
 • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 • Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni, obiektów przyrodniczych, parków oraz zanieczyszczania wód.
 • Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 • Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego.
 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych.
 • Egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i zapobieganiu dewastacji miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego.
 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 • Uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, samorządowe, religijne, oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne na terenie gminy.
 • Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub izby wytrzeźwień, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 • Podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie Gminy Dębno procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami.
 • Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Dębno.
 • Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Dębno.

Straż miejska jest zobowiązana w szczególności do:

 • Informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń.
 • Zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży miejskiej.
 • Powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia.
 • Zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia, bądź mienia, zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy.
 • Kontrolowania i podejmowania stosownych działań dla zapewnienia czystości i porządku obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.
 • Kontrolowania i egzekwowania właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w mieście, prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności tablic z nazwami ulic, oznakowanie dróg, zasad plakatowania i umieszczania ogłoszeń, itp.
 • Egzekwowania od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego.
 • Prowadzenie działań mających służyć walce ze smogiem poprzez kontrole pieców dotyczące naruszania przepisów ochrony środowiska - palenie śmieciami.

Do obowiązków Strażnika Miejskiego należy:

 • Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
 • Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
 • Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
 • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

UPRAWNIENIA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy o strażach gminnych strażnicy miejscy mają prawo do:

 • Udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego.
 • Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
 • Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do jednostki Policji.
 • Dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  - w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą  kary,
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 • Dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób nietrzeźwych doprowadzanych do miejsca ich zamieszkania lub izby wytrzeźwień, w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie, a także w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia.
 • Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 • Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.
 • Wydawania poleceń.
 • Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 • Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji publicznych.

Uprawnienia straży miejskiej w szczegółach

Uprawnienia straży miejskiej są czasem mylone z kompetencjami policji. Niektórzy poczytują to nawet za zarzut, uznając, że rolą strażników jest dublowanie działań policji.

W rzeczywistości kompetencje gminnych funkcjonariuszy są znacznie węższe, ale też cześć uprawnień pokrywa się z tymi, które mają policjanci. Dlatego mandat od straży miejskiej nie jest niczym dziwnym.

Przyjrzyjmy się, co wolno miejskiemu strażnikowi?

 • Pilnowanie porządku w miejscach publicznych. Strażnicy miejscy mogą pouczać, ostrzegać, zwracać uwagę, legitymować, by potwierdzić lub ustalić tożsamość danej osoby.
 • Zatrzymanie i przeszukanie bagażu. Zgodnie z przepisami miejscy strażnicy mogą zatrzymać osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa lub osoby niebezpieczne, by przekazać je najbliższej jednostce policji. Mogą kontrolować rzeczy osobiste, w tym przeszukać bagaż, jeśli mają podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie muszą w tym celu wzywać policji – na to przyjdzie czas, gdy przeszukanie potwierdzi podejrzenia.
 • Nakładanie grzywny. Otrzymanie mandatu karnego od strażnika miejskiego tak jak przedstawiam nie jest niczym dziwnym. Tym bardziej, że powodów do nakładania grzywien przez straż miejską jest całkiem sporo, m.in.:
  - picie alkoholu w miejscach publicznych,
  - niszczenie mienia publicznego,
  - brak numeru na posesji,
  - śmiecenie w miejscach publicznych,
  - palenie w miejscach z zakazem palenia,
  - kąpiel w zabronionym miejscu (np. w fontannie, zbiorniku wodnym z zakazem kąpieli),
  - wywołanie fałszywego alarmu,
  - zakłócanie ciszy nocnej,
  - brak ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia lub celowe szczucie,
  - zanieczyszczanie środowiska (np. smog, palenie odpadów).
 • Usuwanie pojazdów/blokowanie kół. W ramach kontroli parkowania strażnicy miejscy mogą nakładać blokady oraz holować źle zaparkowane auto na gminny parking.
 • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami strażnicy miejscy (gminni) mogą używać tzw. środków przymusu bezpośredniego, gdy dana osoba utrudnia wykonywanie czynności służbowych lub stwarza zagrożenie. O jakie narzędzia czy środki chodzi? Są to m.in.:
  - siła fizyczna,
  - kajdanki,
  - pałki,
  - psy i konie służbowe,
  - paralizatory,
  - ręczna broń gazowa,
  - broń palna.

Rodzaj narzędzia powinien być adekwatny do danego zagrożenia, a ich użycie musi być poprzedzone wezwaniem do zachowania zgodnie z prawem. Jednostki straży miejskiej niosą również pomoc zwierzętom czy prowadzą działania przy usuwaniu  skutków żywiołów. Ponadto patrole kontrolują podległe tereny pod kątem wykrywania nielegalnych wysypisk śmieci, osób podrzucających lub  palących nielegalne odpady.

Jakie są uprawnienia straży miejskiej w ruchu drogowym?

Strażnicy miejscy mają sporo możliwości kontrolnych w zakresie ruchu drogowego. Nie kończą się one tylko na działaniach związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Straż miejska może ukarać mandatem karnym za takie wykroczenia drogowe, jak:

 • utrudnianie ruchu drogowego,
 • jazda bez wymaganych dokumentów (poza kierowcami samochodów osobowych, którzy nie musza mieć dokumentów przy sobie) i uprawnień,
 • niezastosowanie się do znaków i sygnalizacji,
 • łamanie przepisów dotyczących stref czystego transportu,
 • brak włączonych świateł mijania,
 • złamanie lokalnych przepisów związanych z ruchem drogowym.

Na tym nie koniec, bo w Kodeksie wykroczeń jest też art. 97, który jest szerokim przepisem. Zgodnie z zapisem tego przepisu służby, w tym straż miejska, mogą karać za inne wykroczenia, których nie ma w Kodeksie wykroczeń. Co więcej, strażnik miejski mimo nałożenia kary może kierowcę zatrzymać i przekazać w ręce policji.

2021 roku poszerzyły się  uprawnienia straży miejskiej o nakładanie mandatów na rowerzystów, kierujących hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego (UTO). Grzywny wynoszą od 100 do 500 zł.

Za co można dostać karę? Przede wszystkim za jazdę z nadmierną prędkością. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych urządzenia transportu osobistego mogą jeździć z maksymalną prędkością 20 km/h. Ponadto mogą poruszać się po pasach i ścieżkach rowerowych, a także po jezdni, na której obowiązuje ruch d 30 km/h, jeśli brakuje drogi rowerowej. Mandat od straży miejskiej można dostać też za poruszanie się hulajnogą elektryczną czy rowerem po chodniku bez zachowania ostrożności i z naruszeniem zasad. Jakich? Kierujący ma obowiązek dostosować prędkość urządzenia do pieszych oraz bezwzględnie powinien ustępować im pierwszeństwa. Zakazane jest też poruszanie się UTO
( urządzeniami transportu osobistego) pod wpływem alkoholu czy używek. Za to też grozi mandat i to najwyższy.

Straż miejska a walka ze smogiem

Miejscy funkcjonariusze od paru lat pełnią też niebagatelną rolę w walce ze smogiem. Walczą ze spalaniem odpadów i paleniem w piecach „byle czym”. Jednostki w większych miastach coraz częściej korzystają też w ramach prowadzonych czynności z zaawansowanego sprzętu – np. mobilnych laboratoriów z miernikami jakości powietrza, które ułatwiają lokalizację źródeł emisji zanieczyszczeń z dronów, które są wyposażone w kamery termowizyjne, urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń, a nawet sprzęt do pobierania próbek dymu. Jeśli są podejrzenia, że ktoś pali nielegalnymi substancjami, prawo zezwala strażnikowi miejskiemu wejść na posesję i sprawdzić paleniska, kominki czy piece w domach prywatnych. Straż miejska może też żądać wyjaśnień czy wglądu do dokumentacji danego miejsca spalania. Za palenie odpadami grozi od strażników mandat w wysokości od 100 do 500 złotych.

PODSUMOWANIE:

 • Straż miejska podlega władzom samorządowym, a jej celem jest ochrona ładu i porządku publicznego.
 • Uprawnienia straży miejskiej pozwalają tym służbom na nakładanie mandatów, pouczenie, legitymowanie, zatrzymanie, przeszukanie rzeczy osobistych, a w skrajnych przypadkach na użycie środków przymusu bezpośredniego.
 • Mandaty od straży miejskiej można dostać np. za określone wykroczenia w ruchu drogowym, śmiecenie, palenie odpadami czy brak opieki nad zwierzęciem lub nieobyczajny wybryk.

Działania zimą

W związku z niskimi temperaturami strażnicy prowadzą wzmożoną kontrolę miejsc bytowania osób bezdomnych na terenie naszego miasta i gminy. W czasie kontroli informują bezdomnych o możliwości udania się do noclegowni przy ul. Demokracji 12, gdzie można dostać potrzebną pomoc. Podczas interwencji strażników, jeśli bezdomni wyrażają zgodę są przewożeni przez patrol do noclegowni, lecz zdarza się, że odmawiają.

Bezdomnych w tym okresie można spotkać w pustostanach, na działkach, korytarzach kamienic i bloków mieszkalnych, bo właśnie w tych miejscach najczęściej takie osoby próbują przetrwać zimne noce. Prosimy, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób bezdomnych. Jeżeli widzimy osoby potrzebujące pomocy prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej (tel. 507030108, 507030112), policji lub OPS, gdzie zawsze zostanie udzielona im pomoc, żeby przetrwać bezpiecznie zimę. Prosimy również zgłaszać jeśli znamy osoby starsze, mieszkające samotnie, które także mogą potrzebować pomocy, strażnicy sprawdzą i zorganizują potrzebną pomoc, czy zawiozą do lekarza.

Jednocześnie mamy także prośbę, by nie być obojętnym na los zwierząt i także zabezpieczyć im ciepły kąt i posiłek, czy wysypać ziarno dla ptaków. Wiele osób karmi ptaki chlebem nie zdając sobie sprawy z tego, że jest on dla nich niezdrowy, zwłaszcza w dużej ilości. Dla ptaków wodnych jest on wręcz szkodliwy. Może sprzyjać u nich chorobom nerek, czy odwodnieniu. W żadnym wypadku nie podawaj ptakom spleśniałego czy zamokniętego chleba. W okresie kalendarzowej zimy w Urzędzie jest wydawana karma dla karmicieli bezpańskich kotów.

Straż Miejska w Dębnie już od kilku lat pomaga kierowcom w uruchomieniu samochodu szczególnie gdy auto nie chce odpalić w okresie zimowym. Wystarczy zadzwonić (tel. 507030108, 507030112), strażnicy pojawią się na miejscu z urządzeniem rozruchowym i nasz pojazd ruszy w drogę, a my nie spóźnimy się do pracy. Również pomożemy napompować koło jeśli będzie taka potrzeba.

Komendant Straży Miejskiej
Zbigniew Podziński