Deklaracja śmieciowa

Pliki do pobrania:

Deklarację obowiązany jest złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Wyjątek stanowią budynki wielorodzinne, w których ustanowiono odrębną własność lokali, gdzie deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, bo obowiązek ten spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej lub zarządzie wspólnoty.

W deklaracji wskazujemy m. in. dane dotyczące właściciela nieruchomości (składającego deklarację), dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady.

Od 1 stycznia 2021 roku segregacja jest obowiązkiem każdego mieszkańca.

Obowiązująca stawka opłaty za odpady wynosi 32,00 zł miesięcznie za osobę.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. urodzenia, zgony lub zmiana miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy) jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Aby prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające te dane.

Deklaracje wypełniamy zgodnie z danymi na dzień jej wypełnienia.

Podstawa prawna: Uchwała NR XXVII/238/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości