Pytania i odpowiedzi

SEGREGACJA

Prawidłowa segregacja – co i gdzie wrzucamy, oraz czego nie wrzucamy?

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier

Należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Szkło

Należy wrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

Odpady biodegradowalne

Należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), i gdzie się znajduje?

PSZOK - jak sama nazwa wskazuje to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do którego można oddać posegregowane odpady komunalne. Dla mieszkańców naszej gminy zlokalizowany jest w Dębnie przy ul. Baczewskiego 32.

Czy jest gdzieś rozpiska, co gdzie wrzucać?

Przedmiotowa rozpiska znajduje się na workach poszczególnych frakcji odpadów, na ulotkach rozdawanych mieszkańcom, bądź na stronie internetowej www.debno.pl

Co należy do ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i jak z nimi postępować?

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Odpady wielkogabarytowe można oddać do PSZOK-u (w godzinach otwarcia), bądź wystawić przed swoją posesję w wyznaczonych (w harmonogramie wywozu odpadów) terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zbiórki przeprowadzone są raz na kwartał.

Co należy do ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH i jak z nimi postępować?

Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego też wymagają szczególnych zasad postępowania. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

W gospodarstwach domowy powstają również odpady niebezpieczne, które można nieodpłatnie przekazywać do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32), są to:

 • przeterminowane leki
 • baterie i akumulatory inne niż przemysłowe,
 • kleje, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
 • świetlówki, lampy fluorescencyjne.

Co należy do ODPADÓW PROBLEMOWYCH i jak z nimi postępować?

Odpady problemowe to te, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, należą do nich m.in.

Odpady problemowe można nieodpłatnie oddać do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32).

Co należy do ELEKTROODPADÓW i jak z nimi postępować?

Elektroodpady to wszystkie zużyte, popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – m.in.: komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, pralki, lodówki, telewizory, telefony, odtwarzacze, a także zużyte świetlówki.

Przedmiotowych odpadów nie wolno !!! wyrzucać do pojemnika/kontenera razem z innymi odpadami. Można natomiast je oddać nieodpłatnie do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32).

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Kartoniki po mleku, sokach to odpady wielomateriałowe i należy je wrzucać do żółtych pojemników lub worków na „metal i tworzywa sztuczne”.

Jak postępować z pieluchami jednorazowymi i innymi odpadami higienicznymi?

Pieluchy jednorazowe oraz inne odpady higieniczne wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

Jak postępować z popiołem?

Popiół (zimny!!!) wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

Jak postępować ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Baczewskiego 32, Dębno).

Jak postępować z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki nie należy !!! wyrzucać do pojemnika / kontenera na odpady zmieszane, należy je natomiast oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Baczewskiego 32, Dębno).

Gdzie wrzucamy obierki po warzywach i owocach?

Odpady kuchenne (resztki jedzenia czy obierki) wrzucamy do pojemnika na bioodpady lub do kompostownika.

Gdzie wyrzucić zabawki z tworzyw, np. plastikowa piaskownica czy plastikowy chodzik?

Zabawki z tworzyw sztucznych należy oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Baczewskiego 32, Dębno).

Gdzie wyrzucić odpady remontowo-budowlane z mojego domu/mieszkania?

Odpady remontowe (czysty gruz) można nieodpłatnie oddać do PSZOK-u (Dębno ul. Baczewskiego 32).

Czy mogę palić odpady w domowym piecu?

NIE!!!    NIE!!!    NIE!!!


DEKLARACJE

Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklaracja to prosty formularz zawierający dane potrzebne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że wypełniając go mieszkańcy sami deklarują, ile miesięcznie zapłacą za swoje odpady.

Kto może złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca) w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

W przypadku mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator składa deklarację w ich imieniu. Mieszkaniec zobowiązany jest natomiast do złożenia swojemu zarządcy nieruchomości informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji. 

Gdzie mogę pobrać deklarację?

Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, w Biurze Obsługi Klienta lub (w formie papierowej) oraz na stronie internetowej www.debno.pl w zakładce Mieszkaniec - Gospodarka odpadami - Deklaracja śmieciowa

Gdzie mogę złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, w Biurze Obsługi Klienta. Wypełniona deklarację można również przesłać pocztą na wskazany powyżej adres Urzędu.

Co zrobić, gdy będę miał problem z wypełnieniem deklaracji?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wypełniania deklaracji należy skontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dębnie:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • telefonicznie 95 760 30 02 – 04 wew.145
 • email: odpady@debno.pl

Kiedy mam złożyć korektę deklaracji?

Korektę deklaracji należy złożyć, gdy nastąpią zmiany mające wpływ na wysokość opłaty np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących (urodzenia, przeprowadzka, sprzedaż, zgon) daną nieruchomość lub zmieni się sposób postępowania z odpadami BIO (pojemnik na bioodpady lub kompostownik).

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości?

Burmistrz w drodze decyzji nałoży opłatę zgodnie z posiadanymi informacjami o osobach zameldowanych na danej nieruchomości.

Wynajmuję mieszkanie. Czy wtedy też muszę płacić za odpady?

Tak. Deklarację może złożyć zarówno właściciel nieruchomości, jak i najemca (ze względu na to, że faktycznie zamieszkuje nieruchomość). W takiej sytuacji wszystko zależy od porozumienia pomiędzy właścicielem i najemcą.

Czy muszę wymeldować osobę, która ze mną nie mieszka, żeby nie uiszczać za nią opłaty za gospodarowanie odpadami?

Nie. Podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest liczba osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. Za osoby przebywające poza terenem gminy (uczniowie, studenci, osoby pracujące za granicą) nie musimy płacić. Warunkiem jednak jest złożenie odpowiedniej deklaracji. 


OPŁATY

Jaka jest stawka?

Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Czy przewidziane są zniżki w opłatach?

Tak. Osobą w zabudowie jednorodzinnej, które kompostują wszystkie bioodpady w przydomowych kompostownikach przysługuje zniżka w wysokości 1,00 zł od osoby zamieszkującej dana nieruchomość. Aby uzyskać zniżkę należy zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazać pojemność kompostownika oraz wyliczyć nową miesięczną opłatę.

Skąd mam wiedzieć kiedy i ile mam zapłacić?

Opłatę za odpady należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca np. za miesiąc marzec płacimy w terminie do 15 marca. Wysokość opłaty wynika z kwoty wyliczone w złożonej deklaracji (pkt. F na formularzu deklaracji) lub nałożonej przez Burmistrza decyzji.

Czy reklamacja jest podstawą do niewniesienia opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Reklamacja, jeżeli zostanie uznana, jest podstawą do wykonania usługi odbioru na koszt Gminy w terminie innym niż określona w harmonogramie.

Czy zapłacę więcej jeśli wyprodukuję dużo śmieci? Czy zapłacę gdy w danym miesiącu śmieci nie wyprodukuję?

Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujesz. Opłata jest obliczana od ilości mieszkańców, a nie rzeczywistej ilości wytworzonych odpadów.


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Kogo obejmuje system gospodarowania odpadami?

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dębno obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Firmy (działalności gospodarcze) muszą posiadać indywidualne umowy z podmiotami odbierającymi odpady.

Kto odbiera moje odpady?

Odbiorem odpadów zajmuje się odpowiednio przygotowana i wyposażona firma.

Kto wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady?

Właściciel nieruchomości. Pojemnik/i powinny być dostosowane w ilości i pojemności do potrzeb mieszkańców i częstotliwości wywozów. Przyjmuje się, że minimalna pojemność to 40 l na mieszkańca.

Natomiast worki na odpady segregowane dostarczane będą przez firmę odbierającą odpady zgodnie z zasadą „worek pusty za worek pełny”.

Jakich pojemników/worków mogę używać?

Pojemniki na odpady zmieszane powinny być przystosowane do obsługi przez śmieciarki (pojemniki zgodne z normą PN-EN 840) i sprawne technicznie.

Ich ilość i pojemność należy dostosować do własnych potrzeb.

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej należy używać wyłącznie worków dostarczanych przez firmę wywozową (z oznaczeniami Gminy Dębno), natomiast w zabudowie wielorodzinnej pojemników w odpowiednich kolorach przystosowanych do obsługi przez śmieciarki bądź pojemników typu IGLOO.

Brakuje mi worków na odpady segregowane – co robić?

W takim przypadku należy zgłosić się do firmy odbierającej odpady bądź odebrać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta ul. Piłsudskiego 5.

Jak często będą wywożone odpady? Co, zrobić gdy okaże się, że pojemniki zbyt szybko się napełniają?

Odpady wywożone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostępnym pod tym linkiem.

Jeżeli pojemniki napełniają się zbyt szybko właściciel nieruchomości powinien wyposażyć ją w dodatkowe lub większe pojemniki.

Nie odebrano moich odpadów – co robić?

Taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5 osobiście lub telefonicznie pod nr 95 760 30 02-04 wew.145

Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?

Jeżeli właściciel nie dokonuje opłat w terminie, wystawione zostanie upomnienie, którego koszt to obecnie 16,00 zł.

Jeżeli właściciel uchyla się od płacenia jego zobowiązanie podlega przepisom ustawy o postępowaniu egzekucyjnemu w administracji.

Kto będzie odbierać odpady z mojej firmy?

Właściciel nieruchomości jest zobligowany do zawarcia umowy bezpośrednio z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych.