Rejestr Działalności Regulowanej

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dębno jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dokonuje się go na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Zmiana zakresu lub wykreślenie także wymaga złożenia wniosku do organu gminy.

Podstawa prawna

Art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), art.43-44 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 162, 2105, z 2022r. poz. 24,974,1570).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  • Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł.
  • Opłata za dokonanie zmiany zakresu: 25,00 zł.

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w Dębnie: GBS Barlinek O/Dębno nr konta: 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Masz pytania?

Zadzwoń pod nr tel.: 95 760 30 02-04 wew. 141 lub napisz na e-mail: srodowisko@debno.pl

Rejestr działalności regulowanej zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców jest jawny.