Honorowy Obywatel Dębna

ytuł „Honorowego Obywatela Dębna” ustanowiła Rada Miejska w Dębnie uchwałą Nr XLI/304/2009  z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Dębnie.

Godność „Honorowego Obywatela Dębna” przyznaje się za wybitne zasługi dla rozwoju gminy, które:

  • w sposób widoczny i niepowtarzalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej;
  • za swoją działalność zasłużyły się Gminie, przyczyniając się do rozwoju, pomnażania dobrobytu lub popularyzacji osiągnięć.

Pobierz regulamin (DOC, 39KB).

Tytuł przyznaje się w szczególności za zasługi w dziedzinie: oświaty i nauki, kultury, sportu, ochrony życia i zdrowia, inicjatyw gospodarczych, pomocy społecznej, obronności ojczyzny i promocji gminy, pielęgnowania tradycji, krzewienia kultu religijnego, a także wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w poniższym regulaminie.

Honorowe Obywatelstwo może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy nie są mieszkańcami Gminy Dębno.

Honorowe Obywatelstwo może zostać nadane pośmiertnie.

Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:

  1. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych Rady Miejskiej w Dębnie;
  2. Organizacje społeczne, polityczne, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie gminy.