Wywóz nieczystości ciekłych

Na terenie Gminy Dębno usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

Wyznaczoną stacją zlewną dla transportowanych ścieków jest zlewnia zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków ul. Kostrzyńskiej 32 w Dębnie.

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno, ul. Baczewskiego 34, 74-400 Dębno
  tel. 95 760 3081
  fax 095 760 2364
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno
  tel/fax  95 760 3095
  tel/fax  95 760 2664
 3. WC SERWIS Polska Spółka z o.o. , ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
  tel. 32 278-45-31
  fax 32 376 07 77
 4. GOLDSTROM BARTŁOMIEJ GÓRSKI, Radzicz 2A, 74-311 Różańsko
  tel.  603 32 22 32
 5. MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyna n/Odrą
  tel. 508 359 741 lub 95 727 9639
 6. Q-PEX Spółka z o.o. ul. Pocztowa 30/8C, 70-360 Szczecin (od 01.01.2021r.)
  tel. 603 565 658
  e-mail : biuro@q-pex.pl

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/243/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno, zgodnie z § 26 ust. 4  cyt. „Właściciel nieruchomości ma obowiązek regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do gruntu i wylewania się ich na zewnątrz.