Informacja z przebiegu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Dębna IX kadencji 2024-2029 z dnia 7 maja 2024 roku

Data publikacji: 09 maj 2024

Postanowieniem Nr 298/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 17 kwietnia 2024 roku zwołana została pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej Dębna na dzień 7 maja 2024 roku w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie, na godzinę 12.00.

Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadził Mirosław Napieracz najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Po wyborze przez Radę przewodniczącego rady w drodze tajnego głosowania obrady prowadził Jacek Mazurowski. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenie o wyborze na Radnego Gminy Dębno. Następnie Radni złożyli ślubowanie i objęli mandat Radnego Rady Miejskiej Dębna na kadencję 2024-2029.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz wręczyła Panu Wojciechowi Markowi Czepułkowskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gminy Dębno. Następnie Pan Wojciech Marek Czepułkowski złożył ślubowanie i objął Urząd Burmistrza Gminy Dębno kadencji 2024 -2029.

Również w drodze tajnego głosowania Rada wybrała wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna. I Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Dębna został wybrany Mirosław Zbigniew Napieracz, II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Dębna został wybrany Mateusz Obielak.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna
  W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej Dębna został wybrany Jacek Mazurowski.
  Wyniki głosowania ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (10) Damian Jankowski, Krzysztof Lenartowicz, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Łukasz Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
   
 2. NR I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna
  W wyniku tajnego głosowania: pierwszym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Dębna wybrany został Mirosław Zbigniew Napieracz, drugim Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Dębna wybrany został Mateusz Obielak.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (13) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tomasz Kulbicki
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)

Skład Rady Miejskiej Dębna:

 1. Jankowski Damian
 2. Krzysiak Marcin
 3. Kulbicki Tomasz
 4. Lenartowicz Krzysztof
 5. Lewandowski Łukasz
 6. Mazurowski Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna
 7. Mikołajczak Agata
 8. Napieracz Mirosław – I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dębna 
 9. Obielak Angelika
 10. Obielak Mateusz – II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dębna
 11. Pech Marcin
 12. Pluciński Tomasz
 13. Wachowiak Małgorzata
 14. Włodkowski-Moszej Leszek

Wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego P-1.4131.97.2024.AA z dnia 11.04.2024 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 8 i ust. 9 załącznika do uchwały
Nr LXXXIII/631/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania oraz wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich i sposobu rozliczania wykonywania takich usług oraz wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego  P-1.4131.81.2024.AA z dnia 16.04.2024 r. stwierdzam nieważność - §18 ust. 10 oraz - §26 ust. 8 - ust. 11 Załączników Nr 1 – Nr 19 do uchwały Nr LXXXIII/633/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dębno.

Biuro Rady Miejskiej Dębna