Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - Stowarzyszenie zwykłe Skansen

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Stowarzyszenie zwykłe SKANSEN, z siedzibą w Kężelin 15; 74-311 Różańsko złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Konserwacja sprzętu eksponowanego w skansenie, połączona z integracją byłych i obecnych mieszkańców” rodzaj zadania publicznego: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Oferta została złożona dnia 13.05.2024 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie Dz. U. z 2023 r., poz. 571. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na  adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.pl

Wojciech Czepułkowski
Burmistrz Dębna