Gospodarka wodno - ściekowa.

Zadania własne gminy w zakresie usługi zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dębnie.

Gmina posiada prawie pełen stopień zwodociągowania - 99% mieszkańców jest objętych siecią wodociągową. Miasto Dębno posiada jedno ujęcie wód podziemnych: Dębno – przy ul. Kosynierów o kategorii zasobów czwartorzędowych o dopuszczalnym poborze wody w ilości 330 m3/h. Do gminy prócz Dębna należy 10 stacji wodociągowych we wsiach: Cychry, Krześnica, Barnówko, Grzymiradz, Smolnica, Różańsko, Sarbinowo, Dolsk, Warnice oraz Dyszno.

Na obszarze gminy Dębno zlokalizowane są 2 oczyszczalnie ścieków (Dębno, Różańsko). Na obszarach wiejskich w miejscach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub jej budowy powstały przydomowe oczyszczalnie.

W miejscowościach gdzie sieć kanalizacyjna nie jest rozwinięta w znacznym stopniu, ścieki komunalne z gospodarstw domowych odprowadza się do zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone zostają taborem asenizacyjnym na teren oczyszczalni ścieków.

Niestety stan techniczny zbiorników bezodpływowych powoduje, że duże ilości ścieków przedostają się zarówno do gleby, jak i wód powierzchniowych oraz podziemnych. Wpływa to bardzo niekorzystnie na stan środowiska naturalnego w poszczególnych miejscowościach. Dlatego Gmina Dębno realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska.

W 2003 i 2004 roku ze środków SAPARD wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry o długości 9,5 km oraz w Oborzanach o długości 2,97 km.

W ostatnich latach Gmina Dębno kontynuowała realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury wodno – ściekowej. W 2006 roku dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków w Dębnie. Modernizacja dotyczyła przebudowy nieczynnego reaktora typu „BIOXYBLOK”, wyłączonego z eksploatacji w roku 2002 na reaktor biologiczny typu „HYDROCENTRUM”.

Ponadto skanalizowano wsie Bogusław i Dargomyśl, powstała sieć o łącznej długości 12,49 km. Inwestycja realizowana była ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Oczyszczalania ścieków w Dębnie

W 2011 roku w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zakończono budowę nowej oczyszczalni ścieków w Różańsku w technologii Aqua Prim o wydajności 240 m3/d. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta o proces niskoobciążonego osadu czynnego, pracująca wg znanej metody SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny.

Przepustowość pozwala w przyszłości na podłączenie okolicznych miejscowości: Warnic, Dyszna, Grzybna i Krężelina. Ponadto powstały dwie przepompownie ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różańsko, której długość wyniosła około 6,5 km.

Oczyszczalnia ścieków w Różańsku

W latach 2010 -2012 zrealizowano największą inwestycję w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zadania została wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach leżących na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno: Mostno, Więcław, Barnówko, Ostrowiec i Dolsk oraz na ulicach: Tartaczna, Racławicka, Boczna, Chrobrego, poprzez które nastąpiło włączenie kanalizowanych wsi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście.

W ramach projektu została wybudowana sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 32,7 km. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 20 mln złotych, z czego dofinansowanie wyniosło około 15 mln złotych.

W 2014 roku Przedsiębiorstwo Kanalizacji i Wodociągów Sp. z.o.o. zrealizowało dwa projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Skanalizowano Grzymiradz i kolonię Klepin.

W 2020 roku zawarto dwie umowy o dofinansowanie na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. w 2021 roku skanalizowana zostanie Krześnica i Smolnica. Łączne wsparcie finansowe ze środków PROW 2014-2020 wynosi 3,8 mln złotych.

W wyniku realizacji powyższych przedsięwzięć do skanalizowania pozostaną jeszcze następujące miejscowości: Dyszno, Suchlica, Sarbinowo, Młyniska, Warnice, Krężelin i Sulisław.

Wody powierzchniowe

Pod względem zasobności w wody powierzchniowe obszar Gminy Dębno zaliczany jest do terenów o dość niskim stopniu rozwinięcia pod tym względem. W stosunku do całkowitej powierzchni gminy wody zajmują obszar 606 ha (około 2%).

Gmina Dębno leży w granicach dorzecza Odry i Warty. Przez Gminę Dębno przepływają rzeka Myśla oraz jej dopływy Kosa, Sienica i Ścieniawica.

Rzeka Kosa jesienią

Przez teren gminy przepływają także mniejsze cieki oraz rowy melioracyjne: Olchowy Rów, Kanał Dar, Kanał Cychry, Kanał Dyszno.

Rzeka Myśla płynie przez Pojezierze Myśliborskie, Równinę Gorzowską i uchodzi do Odry w kotlinie Freienwalde. Na terenie Gminy Dębno znajduje się 33 km rzeki z 95,6 km całkowitej jej długości. Jest to teren atrakcyjny dla turystów ceniących sobie dziką przyrodę. W zlewni rzeki Myśli, a zwłaszcza w jej górnym biegu znajduje się znaczna ilość jezior.

Podstawowe zagrożenie dla stanu czystości wód stanowią nielegalne spływy powierzchniowe ścieków, które w znacznym stopniu powodują zanieczyszczenie wód.