Uchwała antysmogowa

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwała antysmogowa - zabrania się palenia w piecach wieloma materiałami.

Kogo dotyczą ograniczenia i zakazy

Ograniczenia i zakazy wymienione w akcie prawa miejscowego obowiązują wszystkich użytkowników instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczeniami i zakazami objęto w szczególności następujące instalacje: kotły centralnego ogrzewania i ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy, itp.

Czym nie można palić?

Zdecydowanie zakazane jest spalanie w piecach mułem węglowym, miałem, węglem brunatnym, a także niesezonowanym drewnem. Zakaz dotyczy także materiałów przetworzonych, np.: tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, malowanego, lakierowanego lub impregnowanego drewna, palet transportowych, płyt paździerzowych, paneli podłogowych. Materiałów impregnowanych, tj. podkłady kolejowe, słupy drewniane, itp. Impregnat do nich użyty uważany jest za rakotwórczy i nie powinien nawet znajdować się w pobliżu domów.

Czym można palić?

Na pewno można palić grubym węglem kamiennym dobrej jakości, nieimpregnowanym, sezonowanym drewnem, brykietami ze słomy, zbożem, łupinami orzechów lub pestkami. Można oczywiście palić gazem ziemnym i lekkim olejem opałowym.

Bardziej szczegółowo:

docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego od 1 maja 2019 r. zakazane będzie stosowanie paliw stałych tj.:

  • paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.);
  • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
  • węgiel brunatny;
  • paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.).
  • docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Terminy wymiany kotłów są następujące:

  • do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy)
  • do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

Skąd mam wiedzieć czy dany węgiel spełnia wymogi uchwały antysmogowej?

Musisz porównać parametry deklarowane przez producenta z tym, czego wymaga uchwała. Każdy sprzedawca od listopada 2018 r. ma obowiązek wydać świadectwo jakości węgla – w nim będą podane wszystkie parametry.

Świadectwo zachowaj, aby mieć dowód parametrów węgla w razie kontroli.

Straż Miejska w Dębnie

Kontroluje nieruchomości w zakresie rodzaju wykorzystywanego paliwa w piecach. Z wykonanych czynności sporządza protokół kontroli. Jeden egzemplarz protokołu przekazywany jest dla Kontrolowanego. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości (np. spalanie odpadów) użytkownik pieca otrzyma mandat karny.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców.  Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie można składać w ramach Programu Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców na paliwa stałe, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jed­norodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez OPS w Dębnie w przypadku osób o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

POMOC w wypełnieniu wniosków

Pomoc w wypełnieniu wniosków do WFOŚiGW oferuje Gmina Dębno w Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Daszyńskiego 20 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 96760 3405.

Uchwała antysmogowa dostępna jest poniżej:

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! Wymień swój stary piec!