Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023

Burmistrz Dębna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023

 Burmistrz Dębna

 na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Rady Miejskiej Dębna nr LX/448/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2023”, oraz § 4 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno przyjętego Zarządzeniem nr 115/49/12/2020 Burmistrza Dębna z dnia 24.11.2020 r.

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe  i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 1. Rodzaje zadań publicznych objętych konkursem:

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
 1. 24 700,00 zł
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, przygotowania i składania ofert opisane są
        w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.
 2. Dodatkowe wymagania dla stowarzyszeń składających ofertę w ramach ogłoszonego konkursu:
  • Oferent zobowiązany jest do udokumentowania prowadzonych obowiązków i uprawnień informacyjnych zgodnie z § 7 wzoru umowy o realizację zadania publicznego na podstawie złożonej oferty.
  • Oferent zobowiązany jest dostarczyć obligatoryjnie program i harmonogram wypoczynku z uwzględnieniem atrakcji programowych, wypoczynku
 1. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie publiczne realizowane z maksymalnym terminem organizacji wypoczynku do dnia 03.09.2023r oraz wydatkowania środków do dnia 08.09.2023 r.

Informacje o warunkach realizacji zadań opisane są w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście, na adres:  Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w terminie do dnia:

17.08.2023 r. godz. 15.00

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Dębnie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

Informacje o szczegółowych procedurach oceny i wyboru ofert opisane są w Regulaminie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dębno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:
 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży  – 8 326,00 zł
 1. Przy realizacji zadania, organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy realizacji zadania konieczne jest spełnienie co najmniej minimalnych wymagań w zakresie dostępności - w zależności od realizowanego zadania. Ustawa wskazuje trzy zakresy dostępności: architektoniczny, cyfrowy
  i informacyjno-komunikacyjny. Jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w minimalnym zakresie, zobowiązana jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 1. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębno będą przetwarzane przez Burmistrza Dębna – Administratora danych osobowych z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, adres do korespondencji: Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem  i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  , zwanego dalej RODO.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rodo@debno.pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor ochrony danych, Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.
 3. Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 4. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
  i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca uzyskuje stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie
  i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO.
 6. Dane osobowe oferentów mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom.
 7. Dane oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 8. Dane osobowe oferentów będą przechowywane do końca upływu terminu wynikającego
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających zasady i czas przechowywania dokumentacji.

Więcej informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Dębnie, Wydział Planowania i Rozwoju 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, budynek B, pok. 10 oraz telefonicznie pod numerem: 95 760 30 02 do 04 wew. 122 oraz na stronie internetowej: www.bip.debno.com.pl  w zakładce: pożytek publiczny.