Od 1 września można składać wnioski o stypendium socjalne

Burmistrz Dębna uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym będzie można pobierać od dnia 01 września 2023 r. i składać w terminie do 15 września 2023 r. (uczniowie) oraz do 15 października 2023 r. (słuchacze) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 3.

I. TERMINY

Pobieranie i składanie wniosków od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w godzinach od 07:00 do 14:00.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski oraz załączniki będą dostępne w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 3 oraz na stronie internetowej www.eboi.debno.pl/karty-uslug

Wnioski i podania do Urzędu można składać:

 1. Osobiście w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - pokój numer 22  
 2. Wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 3, 74-400 Dębno lub na adres email: okis@debno.pl

III. STYPENDIUM SZKOLNE PRZYSŁUGUJE

Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat).

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Rodzice, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

V. WAŻNE INFORMACJE

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - jeśli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu – zaświadczenia obowiązują za miesiąc sierpień.

Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołę; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe.

VI. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób: Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. świadczenia wychowawczego (500+). W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 600 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawię świadczenia z pomocy społecznej.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Do wniosku należy załączyć odpowiednio:

 • w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym; na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z prowadzonej działalności za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 • w przypadku otrzymywania renty/emerytury – ostatnia otrzymana decyzja z ZUS/KRUS o wysokości tych świadczeń.
 • w razie otrzymywania zasiłku chorobowego - zaświadczenie z ZUS-u o wysokości tegoż zasiłku (tylko ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 • w przypadku bezrobocia: zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych, zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z ośrodka pomocy społecznej (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
 • w przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego - decyzja właściwego organu gminy o dodatku mieszkaniowym,
 • przy rozwodzie lub separacji - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowe. W przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub ich nieściągalności należy dołączyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • w razie śmierci żony/męża – odpis aktu zgonu i ostatnią otrzymaną decyzję o rencie rodzinnej.
 • w przypadku, gdy mąż/żona znajdują się w więzieniu lub areszcie śledczym – zaświadczenie z danej placówki z ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby (okres, na jaki została dana osoba skazana na odbywanie kary).
 • w przypadku, gdy w rodzinie jest student – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem. Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku: Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium.

Sprawę prowadzą pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie:
Jakub Stryjewski, Aleksandra Marek
numer telefonu: 95-760-31-56
email: okis@debno.pl