Nabór wniosków w programie Mikro Granty dla organizacji sportowych

Data publikacji: 27 cze 2023

Program „Mikro Granty” jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Jakie są cele programu?

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Skąd pochodzą środki finansowe?

Dysponentem funduszy jest Ministerstwo Sportu i Turystyki pochodzących ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu – Fundację Orły Sportu.

Dla kogo?

Mikro Granty przeznaczone są dla organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Jakie są podstawowe wymogi?

Wsparcie przysługuje Beneficjentom, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł.

Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 20 tys. zł. na jedno zadanie; przy czym jedna organizacja może zyskać wsparcie na nie więcej niż 5 zadań.

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Jakie inicjatywy są wspierane?

 • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
 • turnieje sportowe,
 • eventy,
 • konkursy,
 • i inne wydarzenia sportowe,

których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

Na jakie cele można przeznaczyć środki?

W ramach wsparcia ze środków Programu „Mikro Granty” możliwe jest finansowanie:

 • wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu,
 • transportu, wyżywienia, zakwaterowania,
 • promocji przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług wydawniczych,
 • obsługi sędziowskiej, technicznej, instruktorskiej i eksperckiej, informatycznej oraz medycznej.

Kiedy prowadzony jest nabór?

Nabór wniosków rozpoczyna się 16 czerwca 2023r. i trwa do 14 lipca 2023r.

Jaki jest termin realizacji zadań?

Zadania w ramach programu Mikro Granty realizowane są od 1.07.2023r do 30.11.2023r.
Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Programie Mikro Granty znajdziesz w Regulaminie na stronie https://www.mikrograntysportowe.pl/