Informacja z przebiegu LXXIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 roku

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Obrady prowadził Marcin Krzysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • Sprawami różnymi.
 • Informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Dębno (Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna).
 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami za okres od 30.05.2023 r. do 26.06.2023 r.
 • Sprawozdaniem z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym za okres od 30.05.2023 r. do 26.06.2023 r.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR LXXIII/543/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyniki głosowania
  ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 2. NR LXXIII/544/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2522 z 6 maja 2019r.) wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr XIX172/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.1692 z 1 kwietnia 2020r.), Nr XXXV/277/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.1457 z 6 kwietnia 2021r.), Nr LVIII/431/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2891 z 30 czerwca 2022 r.) oraz Nr LXVII/494/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.748 z 1 lutego 2023 r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmianę w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się w związku z przeprowadzeniem w sołectwach wyborów na Sołtysów na kolejną kadencję.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  BRAK GŁOSU (1) Roman Wojciechowski
 3. NR LXXIII/545/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Dębno-Smolnica
  Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na kolejny etap realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Dębno - Smolnica" w zakres którego wchodzić będzie wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Dębno - Smolnica. Pomoc finansowa, o której mowa wyżej stanowić będzie partycypację do 50% kosztów robót budowlanych zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w roku 2023 i zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dębno, zabezpieczonych uchwałą Rady Miejskiej Dębna Nr XLV/484/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2023 (dział 600 rozdział 60013 § 6300 zad.RI/05.44/i) w wysokości nieprzekraczającej 1.000.000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia, trybu przekazania i rozliczenia pomocy zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Gminą Dębno a Województwem Zachodniopomorskim.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 4. NR LXXIII/546/2023 w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Tworzy się w Gminie Dębno lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Dębno” oraz przyjmuje treść programu zgodnie z załącznikiem do uchwały.
  Tracą moc:
  1) uchwała nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe,
  2) uchwała nr XXIV/209/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 5. NR LXXIII/547/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Dębna w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Dębno”
  Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Dębno w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Dębno”, formę i zakres tej pomocy – w postaci stypendium Burmistrza Dębna oraz tryb postępowania w tych sprawach, poprzez przyjęcie regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. Określa się formularz wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Dębna w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, o którym mowa powyżej który stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, o którym mowa powyżej określa corocznie Rada Miejska Dębna w uchwale budżetowej.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 6. NR LXXIII/548/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
  Rada Miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie:
  - działki nr 142/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 1,4105 ha na okres 5 lat;
  - działki nr 146 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,6196 ha na okres 5 lat;
  - działki nr 176 położonej w obrębie geodezyjnym 0003 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,7434 ha na okres 5 lat;
  - działki nr 572 położonej w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 1,0312 ha na okres 5 lat;
  - część działki nr 302/4 położonej w obrębie geodezyjnym 0006 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 711 m2 na okres 5 lat;
  - działki nr 79/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0006 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 17,84 m2 na okres 3 lat;
  część działki nr 414/4 położonej w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 125 m2 na okres 3 lat;
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 7. NR LXXIII/549/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
  Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny prawa własności działki nr 154 obręb 0006 m. Dębno 6 o powierzchni 0,1907 ha położonej przy ul. Bolesława Chrobrego objętej księgą wieczystą SZ1M/00020854/4 na rzecz Gminy Miasto Gorzów Wielkopolski.
  Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie wystąpił Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Miasto Gorzów Wielkopolski jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i właścicielem zlokalizowanego na niej budynku.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Agata Krawiec
 8. NR LXXIII/550/2023 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dębno w Stowarzyszeniu "Lider Pojezierza" oraz realizacji "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027"
  Deklaruje się wolę kontynuacji członkostwa Gminy Dębno w Stowarzyszeniu "Lider Pojezierza" oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania na lata 2023-2027. Jednocześnie, Gmina Dębno deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz kontynuacji prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w okresie programowania na lata 2023-2027. Gmina Dębno zgodnie z uchwałą nr XXXIV/225/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Lider Pojezierza. Uchwałą nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 kwietnia 2015r. Gmina Dębno wyraziła wolę kontynuacji członkostwa w okresie programowania 2014-2020. Stowarzyszenie w okresie programowania 2014-2020 realizowało zadania zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Aby Gmina Dębno mogła dalej korzystać ze wsparcia zewnętrznego ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej niezbędne było podjęcie uchwały o woli kontynuacji członkostwa Gminy Dębno w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2023- 2027.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 9. NR LXXIII/551/2023 w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”
  W uznaniu szeregu zasług w długoletnim prowadzeniu i wzorcowej organizacji placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wielu przedsięwzięć zrealizowanych w Gminie i regionie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, a przede wszystkim za umiejętność dzielenia się dobrocią i sercem, Rada Miejska Dębna postanowiła uhonorować Panią Małgorzatę Lenkiewicz medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”. Wręczenie medalu nastąpi w trakcie sesji Rady Miejskiej Dębna w miesiącu sierpniu 2023 r.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 10. NR LXXIII/552/2023 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Rada Miejska powołała zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027, w następującym składzie: Alicja Sopińska, Marcin Krzysiak, Mirosław Turów.
  Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej Dębna, przed przystąpieniem, przez Radę do wyborów ławników, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 11. NR LXXIII/553/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna
  Po rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna skargi z dnia 13 maja 2023 r. wniesionej przez mieszkankę Dębna na działalność Burmistrza Dębna w przedmiocie niewłaściwej realizacji uchwały podjętej przez Radę Miejską dotyczącą wypłaty diet radnym – Rada Miejska Dębna uznała skargę za bezzasadną.
  Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (7) Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Alicja Sopińska
  PRZECIW (3) Dariusz Gaczyński , Agata Krawiec, Stanisław Witkowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Janusz Baranowicz, Władysław Sokalski, Roman Wojciechowski
  BRAK GŁOSU (2) Łukasz Hryciuk, Leszek Włodkowski-Moszej

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl

Biuro Rady Miejskiej Dębna