Informacja z przebiegu LXVIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 marca 2023 roku

Data publikacji: 07 mar 2023

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie. Obrady prowadził Marcin Krzysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

W wyniku uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej Dębna przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2023 r. został wybrany Radnym Pan Janusz Józef Baranowicz. Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie Pan Mirosław Turów wręczył dla nowo wybranego radnego zaświadczenie o wyborze. Pan Janusz Baranowicz złożył ślubowanie i objął mandat radnego.

Podczas sesji Pan Grzegorz Kulbicki Burmistrz Dębna wręczył nagrodę za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2022 r. uczniowi Kewinowi Nyczowi.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • Sprawami różnymi.
 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami za okres od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r.
 • Sprawozdaniem z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym za okres od 26.01.2023 r. do 28.02.2023 r.
 • Sprawozdaniem z działań podjętych przez Dębnowską Radę Seniorów w roku 2022.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR LXVIII/509/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 2. NR LXVIII/510/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 3. NR LXVIII/511/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno
  Rada Miejska wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. poprzez utworzenie jednego nowego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł i na objęcie nowoutworzonego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Dębno wskutek jego pokrycia wkładem pieniężnym w wysokości 500.000,00 zł. W efekcie działań podjętych przez Gminę Dębno kapitał zakładowy spółki wzrośnie do kwoty 18.334.600,00 zł. co będzie stanowiło 183.346 udziałów, każdy o wartości 100,00 zł. Po wniesieniu do spółki 500.000,00 zł wkładu pieniężnego Gmina Dębno otrzyma w zamian jeden udział o wartości 100,00 zł i będzie posiadała łącznie pakiet 60.771 udziałów. Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej nowych udziałów stanowić będzie agio. Powiat Myśliborski natomiast będzie posiadał 122.575 udziałów. Struktura własnościowa spółki nadal będzie wyglądała następująco: Powiat Myśliborski – 66,85%, Gmina Dębno – 33,15%. Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty zobowiązał się, że nadwyżkę wartości wkładu pieniężnego w wysokości 499.900,00 zł przeznaczy na zakup tomografu komputerowego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 4. NR LXVIII/512/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie i objęcie udziałów przez Gminę Dębno
  Rada Miejska wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie poprzez utworzenie 700 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy i na objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez jedynego wspólnika Gminę Dębno wskutek ich pokrycia wkładem pieniężnym w wysokości 350.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, do której Gmina Dębno jako jedyny wspólnik, wniesie wkład pieniężny o wartości 350.000,00 zł, obejmując w zamian nowoutworzone udziały, następuje w celu dofinansowania realizowanego przez PWiK Sp. z o.o. zadania własnego gminy ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Smolnica Etap II-część III (wykonanie przyłączy do sieci).
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 5. NR LXVIII/513/2023 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dębno na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn.zm.).
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (11) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (3) Agata Krawiec, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Gaczyński
 6. NR LXVIII/514/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2023 – 2025
  Rada przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2023-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Program jest kontynuacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2020-2022. Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież w taki sposób, aby rodzina była w stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, poprawę jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 7. NR LXVIII/515/2023 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2023
  Rada określiła sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie Gminy Dębno na 2023 rok obejmujący kąpielisko na obszarze wody jeziora Lipowo (Miejskie) w Dębnie. Kąpielisko zlokalizowane jest na działce nr 288/6, obręb ewid. 4 m. Dębno w rejonie plaży miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie, przy ul. Parkowej 20. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie. Granice kąpieliska określa załącznik graficzny do uchwały. W roku 2023 sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 8. NR LXVIII/516/2023 w sprawie przyjęcia „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2023 ROKU”
  Rada przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2023 roku” stanowiący załącznik do uchwały.
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań, jak:
  1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dębno miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Dębno;
  3) odławianie bezdomnych zwierząt;
  4) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dębno oraz aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania bezdomnych zwierząt;
  5) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów, sterylizację, kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących;
  7) znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację oraz prowadzenie aktualnego rejestru psów oznakowanych;
  8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  9) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym, w zakresie promowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 9. NR LXVIII/517/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
  Rada Miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie:
  1. części działki nr 35 położonej w obrębie geodezyjnym 0007 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 3,2200 ha na okres 5 lat;
  2. lokalu usługowego znajdującego się w budynku położonym na działce nr 166/10 w obrębie geodezyjnym 0006 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 22,52 m2 na okres 5 lat.
  Wyniki głosowania
  ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 10. NR LXVIII/518/2023 w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dębno w porozumieniu z Gminą Myślibórz
  Określa się linię komunikacyjną użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dębno w porozumieniu z Gminą Myślibórz relacji: Dębno – Dolsk – Różańsko – Dalsze – Myślibórz. W miesiącu lutym br. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Dębno a Gminą Myślibórz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 11. NR LXVIII/519/2023 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Poziomkowej
  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Poziomkowej. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym zajmuje powierzchnię ok. 2,5 ha i jest położony w mieście Dębno pomiędzy ul. Siewną i ul. Poziomkową w sąsiedztwie dawnego cmentarza żydowskiego (nieczynnego). Celem zmiany, obowiązującego w tym terenie od roku 2011 planu, jest umożliwienie lokalizacji zabudowy wielorodzinnej i zmiana parametrów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 12. NR LXVIII/520/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Dębnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
  W statucie Dębnowskiej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/280/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Dębnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3462), wprowadza się następujące zmiany: - postanowienie § 1 ust. 6 statutu Dębnowskiej Rady Seniorów otrzymuje brzmienie: „Rada może używać swojej pieczęci oraz swojego logo.” Uchwała wchodzi w życie po upływie w 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 13. NR LXVIII/521/2023 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna
  Do składu Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna powołuje się radnego Janusza Baranowicza.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Janusz Baranowicz

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 uchwały NR LXVII/506/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego, oraz Załącznika do w/w aktu (rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego P-1.4131.63.2023.AA z dnia 6 lutego 2023 r.)

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl

Biuro Rady Miejskiej Dębna