Dzienny Dom Senior+ w Dębnie

Dzienny Dom Senior + w Dębnie
ul. Mickiewicza 36a, 74-400 Dębno
Kierownik  Małgorzata Zagórska 
tel. +48 798 680 809
e-mail: sdsdebno@wp.pl

www.dds.debno.pl
FB www.facebook.com/dds.debno

Dzienny Dom Senior + w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36a jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Dysponujemy 25 miejscami. Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wniosek o skierowanie wraz z załącznikami składa osoba zainteresowana do Dziennego Domu Senior + w Dębnie lub właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie po wstępnej rozmowie zostanie ustalony termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata do udziału w zajęciach.

Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior + jest odpłatne i ustalane indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w placówce wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie posiada).

Skierowanie do DDS+ następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej  przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzja kierująca uczestnika do Dziennego Domu Senior + w Dębnie zawierać będzie okres pobytu oraz wysokość ponoszonych opłat. Termin przyjęcia ustala kierownik DDS+ w porozumieniu z osobą kierowaną.

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie

Odpłatność pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Dębna w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce.

Pobyt w DDS +  jest bezpłatny do 100% obowiązującego aktualnie kryterium dochodowego:

  • 701,00 zł  dla osoby samotnej (dochód netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku),
  • 528,00 zł dla osoby w rodzinie (dochód netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku),

Miesięczną opłatę za pobyt w Dziennym Domu Senior + określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj.  Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z póź. zm) wyrażony w %
 Dochód osoby samotnie gospodarującej:
 701 zł (netto)

 Dochód przypadający na osobę w rodzinie:
 528zł (netto)

 do 100%  bez opłat do 100%  bez opłat

 powyżej 100 do 150%

100,00 zł powyżej 100 do 150% 150,00 zł
 powyżej 150 do 200% 140,00 zł powyżej 150 do 200% 190,00 zł
powyżej 200 do 250% 180,00 zł

powyżej 200 do 250%

230,00 zł
powyżej 250 do 300% 220,00 zł powyżej 250 do 300% 270,00 zł
powyżej 300 do 350% 260,00 zł powyżej 300 do 350% 310,00 zł
powyżej 350% 300,00 zł powyżej 350% 350,00 zł

Procedura przyjęcia do DDS+:

  1. rozmowa  wstępna w DDS+,
  2. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami i zaświadczeniem lekarza rodzinnego do DDS+ lub  OPS,
  3. wywiad pracownika socjalnego OPS,
  4. decyzja administracyjna OPS.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w załączniku oraz w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36a i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, tel. 95 7609345

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyjęcie można uzyskać poprzez kontakt:

Dzienny Dom Senior + w Dębnie, ul. Mickiewicza 36a, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809,
Kierownik Pani Małgorzata Zagórska - tel. 509 821 252,
Adres email: sdsdebno@wp.pl

Załączniki dostępne są pod następującymi linkami:

Sprawozdania

RODO