Regulamin użytkowania toru rowerowego typu pumptrack w parku miejskim w Dębnie.

Regulamin przyjęto uchwałą nr III/24/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin toru rowerowego typu „pumptrack”, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady korzystania z obiektu, oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych na jego terenie.
 2. Administratorem obiektu jest Gmina Dębno.
 3. Użytkownik korzystając z toru oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego zasady oraz spełnia warunki i ograniczenia w nim zawarte.
 4. Korzystanie z obiektu odbywa się w godzinach dobrej widoczności, tj. od świtu do zmroku, z uwzględnieniem ciszy nocnej, obowiązującej od godz. 22.00 do 6.00.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
  • wstępu osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych, lub substancji odurzających;
  • wnoszenia lub wprowadzania pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, a także przedmiotów niebezpiecznych (np. noże, pałki, itp), wykonanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego materiału (np. szkło, metalowe puszki, itp.);
  • wprowadzania psów lub innych zwierząt;
  • wjazdu na tor rowerowy pojazdami innymi niż rower, bez odrębnego zezwolenia Administratora;
  • rozniecania ognia;
  • rzucania wszelkimi przedmiotami;
  • zabrudzania i zaśmiecania, w tym pisania, malowania, naklejania na urządzeniach obiektu, a także umieszczania reklam bez zgody Administratora.
 6. Osoby przebywające oraz użytkujące tor rowerowy zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Użytkownik toru powinien być wyposażony w sprawny sprzęt ochrony osobistej: certyfikowany kask, ochraniacze nóg i rąk oraz rowerowe rękawice ochronne i używać go przez cały czas jazdy.
 2. Tor rowerowy przeznaczony jest wyłącznie do jazdy na sprawnych rowerach sportowych typu BMX, DIRT/SLOPE lub MTB wyposażonych w minimum jeden hamulec.
 3. Osoby do 15 roku życia mogą przebywać na torze jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 4. Korzystać z toru mogą jedynie użytkownicy będący w dobrym ogólnym stanie zdrowia, w pełni sprawni, nie zażywający środków ograniczających zdolności. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toru jedynie o ile ich stan zdrowia to umożliwia oraz pod opieką osoby uprawnionej.
 5. Jeżeli użytkownik nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z toru rowerowego, powinien się powstrzymać od jazdy, aby nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie, oraz na innych użytkowników.
 6. Maksymalna ilość użytkowników każdorazowo korzystających jednocześnie z toru wynosi 3.
 7. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby osób na trasie.
 8. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik powinien przebywać na terenie toru wraz z drugą osobą.
 9. Zakazuje się użytkowania toru rowerowego, gdy jest mokry lub oblodzony.
 10. Zabrania się chodzenia po torze, a także zjeżdżania z toru, wjeżdżania na tor lub zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych.
 11. Każdy użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od rowerzysty jadącego z przodu.
 12. Użytkowanie toru powinno się odbywać zgodnie z wyznaczonym i oznakowanym kierunkiem jazdy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w sprzęcie, lub urazy użytkowników bądź osób przebywających w pobliżu toru powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń toru rowerowego zgodnie z ich przeznaczeniem.

KILKA WAŻNYCH ZASAD:

 • Upadki, których uniknięcie może nie być możliwe nawet przy zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa przez użytkownika, mogą nieść trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne.
 • Korzystając z toru bądź rozważny i nie przeceniaj swoich możliwości, zjazdy i skoki poprzedź sportową rozgrzewką i sprawdzeniem sprzętu na jakim jeździsz.
 • Sprawdzaj czy tor przejazdu jest wolny.
 • Respektuj i pomagaj mniej wprawnym uczestnikom toru.
 • O jakichkolwiek nieprawidłowościach poinformuj administratora obiektu.

Telefony alarmowe:

 • Pogotowie Ratunkowe – 999 (tel. kom. 112)
 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998
 • Straż Miejska Dębno – 507 030 108
 • Administrator obiektu – Gmina Dębno tel.97 760 30-01 do 04

Tor w parku