Wystąpienie Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków na terenie powiatu koszalińskiego

Data publikacji: 05 mar 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu zawiadamia o stwierdzeniu wystąpienia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków na terenie powiatu koszalińskiego (w miejscowości Bielkowo, gmina Sianów) na terenie gospodarstwa utrzymywano 49 sztuk drobiu (kury i kaczki).

W związku z powyższym PLW w Myśliborzu ponownie przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bioasekuracji w chowie i hodowli drobiu.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 768 z późn. zm.)

zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi i ptaków bezgrzebieniowych, w izolacji od dzikich ptaków,
 • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa poniżej.

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;
 2. spadku pobierania paszy i wody;
 3. objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
 4. duszności;
 5. sinicy i wybroczyn;
 6. biegunki;
 7. nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków niezwłocznie po zaobserwowaniu tych przypadków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu