Powiększ logo projektu

Gmina Dębno – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie realizuje projekt pt „Szansa na sukces 2019 - 2020” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i zwiększenie kompetencji społecznych 30 K i 10 M zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dębno w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w ramach aktywnej integracji.

Dzięki realizacji projektu osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zdobędą nowe kwalifikacje i kompetencje, które umożliwią im poszukiwanie pracy. Zwiększy się też ich motywacja do podjęcia pracy. W ramach aktywnej integracji wykonaliśmy indywidualne diagnozy i na ich podstawie realizujemy indywidualne ścieżki reintegracji na bazie kontraktów socjalnych. Uwzględniliśmy w nich usługi o charakterze:

  • społecznym - dzięki pracy socjalnej i poradnictwu przywrócimy/wzmocnimy kompetencje społeczne, zaradność, samodzielność i aktywność społeczną,
  • zawodowym,
  • edukacyjnym - umożliwimy zdobycie nowych kwalifikacji,
  • zdrowotnym - terapia psychologiczna.