Oferta NGO w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego ”.

Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Dębnie, ul. Wolności 4/15; 74-400 Dębno złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego-ochrona pszczół” rodzaj zadania publicznego Działania z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt. Oferta została złożona dnia 19.06.2023 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365). W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna w Biuletynie informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl