Nadleśnictwo Różańsko

Nadleśnictwo Różańsko
Piołunek 1A
74 – 311 Różańsko
tel. 885 222 210
e-mail: rozansko@szczecin.lasy.gov.pl
www.rozansko.szczecin.lasy.gov.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE NA TERENIE NADLEŚNICTWA RÓŻAŃSKO

(Obiekty znajdujące się w zasięgu terytorialnym Gminy Dębno zaznaczono pogrubieniem)

Tutejsze lasy goszczą chętnie wszystkich, którzy pragną kontaktu z naturą. Zapewniają to m. in. czyste wody jezior Pojezierza Myśliborskiego, coraz więcej ośrodków rekreacyjnych (głównie gospodarstw agroturystycznych), ciągle atrakcyjne łowiska ryb, a także obfitość płodów runa leśnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów, Nadleśnictwo Różańsko posiada na swoim terenie: dwa miejsca biwakowania (nad Jeziorem Białym oraz nad jeziorem Zielin), cztery miejsca postoju przy głównych szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren Nadleśnictwa, ścieżkę rowerową ze stanicą nad Jeziorem Dolskim, a także szlaki turystyczne (część) i szlaki konne.

Wiata na polanie

Tereny Nadleśnictwa Różańsko należą do atrakcyjnych pod względem turystyki masowej jak i indywidualnej, o czym decyduje bliskie sąsiedztwo aglomeracji, wszechstronna dostępność terenów leśnych, walory przyrodnicze jak i zróżnicowane formy ochrony przyrody.

Cieszą się one w sezonie letnim oraz w czasie dni wolnych od pracy szerokim zainteresowaniem ze strony zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przybyszów z dalszych stron.

Na uwagę zasługują również dwa parki: w miejscowości Jastrzębiec o powierzchni dziewięciu hektarów oraz w miejscowości Dolsk (park przypałacowy z 1832 roku o powierzchni 13.00 ha. Występują tu 52 gatunki i odmiany drzew i krzewów z ciekawymi gatunkami roślin obcego pochodzenia m.in. katalpa zwyczajna, jałowiec chiński, magnolia, tulipanowiec amerykański).

Las

Ważnym obiektem historycznym jest miejsce pamięci – Pomnik Lotników Litewskich. Dwaj Litwini – Steponas Darius i Stasys Girenas - na samolocie nazwanym „Lituanica” dokonali przelotu nad Oceanem Atlantyckim. Wyruszyli z Nowego Jorku i mieli zamiar dolecieć do Kowna. Niestety w okolicach Pszczelnika ich samolot rozbił się dnia 17 lipca 1933r. Na miejscu katastrofy znajduje się pomnik poświęcony bohaterskim lotnikom.

Pozostał również fragment lasu, noszący ślady wypadku. Corocznie, przy udziale delegacji rządowej Litwy i licznie przybyłych indywidualnych uczestników z tego kraju odbywają się uroczyste obchody rocznicy tragicznej śmierci lotników.

Pomnik lotników litewskich

Przez teren Nadleśnictwa przebiegają szlaki turystyczne o łącznej długości około 76 km, poprowadzone przez najciekawsze pod względem przyrodniczym i kulturowym, a jednocześnie najbardziej malownicze tereny. Ciekawostką archeologiczną są dwa cmentarzyska kultury łużyckiej.

Odkrycia pierwszego z nich dokonano w 1994 roku i zakwalifikowano je jako cmentarzysko popielnicowe z epoki brązu (X-V w p.n.e.). Natomiast w roku 1999, podczas prac leśnych, odsłonięto drugie cmentarzysko, pochodzące z epoki żelaza, datowane na około V w. p.n.e.


Na terenie Nadleśnictwa Różańsko znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

Czapli Ostrów

Utworzony „Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody”. Rezerwat ten obejmuje obszar wyspy i przybrzeżnych zarośli o powierzchni 16,45 ha położonych na jeziorze Ostrowieckim. Celem ochrony jest zachowanie zalesionej wyspy pokrytej wielogatunkowym lasem liściastym.

Na wyspie występuje liczna kolonia czapli siwej. Kolonia znajduje się w części centralnej wyspy na starych dębach i brzozach. Na terenie wyspy gniazduje już od wielu lat para bielików. Do osobliwości rezerwatu zaliczyć można również dęba zrośniętego z trzech pni o obwodzie 585 cm oraz bluszcz o obwodzie 54 cm, pnący się po dębie. Z bogatej flory wymienić można nasięźrzał pospolity (Opioglossum vulgatum L.), bluszcz pospolity (Hedera helix) oraz kaline koralową (Viburnum opulus).

Jeziorze Ostrowieckie

Długogóry

Rezerwat krajobrazów ekologicznych - fizjocenoz naturalnych i półnaturalnych utworzony w 1991 roku na powierzchni 120,36 ha. Jest jedynym na terenie Pomorza Zachodniego obiektem, którego celami ochrony jest równocześnie zachowanie krajobrazu moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi, płatów buczyny pomorskiej oraz licznych oczek wodnych z roślinnością wodną i bagienną.
6 okazów głazów z terenu rezerwatu uznano za pomniki przyrody. Rezerwat ten stanowi przykład harmonijnie ukształtowanego krajobrazu naturalnego.

Można tu spotkać wiele gatunków chronionych roślin naczyniowych (np.: cis pospolity, marzanka wonna) i grzybów (np.: sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty). Szczególną ciekawostką rezerwatu jest występująca w oczkach wodnych mięsożerna roślina – pływacz drobny.

Bagno Chłopiny

Rezerwat biocenotyczny - biocenoz naturalnych i półnaturalnych utworzony w roku 1963 na powierzchni 27,80 ha, po powiększeniu w roku 2000 o kolejne 91,19 ha, zajmuje obecnie 118,99 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych torfowiska mszarnego z roślinnością glacjalną, a także ochrona miejsc lęgowych i żerowisk żurawia i bociana czarnego.

Rezerwat posiada bardzo urozmaiconą strukturę siedlisk i gatunków, w znacznej części przekształconą przez użytkowanie gospodarcze w przeszłości. W 2001 roku na sieci rowów melioracyjnych rezerwatu wybudowano system zastawek pietrzących wodę, których zadaniem jest powstrzymanie odwadniania złoża torfu. Dzięki temu powstrzymano degenerację torfowiska i uruchomiono proces renaturyzacji, czyli przywracania do stanu bardziej naturalnego.

Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 259 gatunków roślin naczyniowych, w tym 11 gatunków i odmian storczyków (m.in.: kukułka plamista, kruszczyk błotny, żłobik koralowy).

Flora mszaków jest również wyjątkowo bogata i obejmuje 80 gatunków mchów, w tym 17 gatunków torfowców i 13 gatunków wątrobowców.

Rezerwat jest także miejscem bytowania wielu gatunków ssaków, między innymi: jeleni europejskich, saren, dzików, lisów, łasicowatych i ptaków, takich jak: żuraw, słonka, derkacz. Rezerwat włączony został do sieci obszarów chronionych NATURA 2000.


Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są najstarszą i najpowszechniejszą formą ochrony przyrody. Najczęściej obejmuje się nią wiekowe drzewa i głazy narzutowe, ale można ją stosować także do całych alei lub założeń ogrodowych, źródlisk, utworów geologicznych lub bardzo mocno związanych z krajobrazem wytworów ludzkiej kultury.

W Nadleśnictwie Różańsko tą formą ochrony objęte jest 55 drzew, 12 głazów narzutowych oraz jeziorko z wyspą torfowców. Z których na terenie Gminy Dębno znajdują się:

Lp. Leśnictwo Oddz. poddz. Pow. poddz. [ha] Gatunek Wiek Obwód [cm] Wysokość [m]
1. Dolsk 457d 10.61 Dbs1 250 360 24
2. Dolsk 457d 10.61 Dbs 250 280 24
3. Różańsko 339a 8.45 Dbs 150 420 22
4. Różańsko 338c 3.76 Dbs 150 360 24
5. Różańsko 338c 3.76 Dbs 180 500 25
6. Różańsko 376h 11.3 Dbs 150 385 18
7. Różańsko 376h 11.3 Dbs 180 430 22
8. Różańsko 375j 2.77 Dbs 150 380 22
9. Dolsk 442g 3.83 Dbs 160 290 25
10. Dolsk 442g 3.83 Dbs 180 360 23
11. Dolsk 442g 3.83 Dbs 150 260 26
12. Dolsk 442g 3.83 Dbs 150 270 26
13. Dolsk 442g 3.83 Dbs 200 500 26
14. Dolsk 442g 3.83 Dbs 220 530 25
15. Dolsk 442g 3.83 Dbs 180 360 23
16. Dolsk 442g 3.83 Dbs 180 390 25
17. Dolsk 442g 3.83 Dbs 220 560 26
18. Dolsk 448b 5.58 Dbs 160 420 36
19. Dolsk 448b 5.58 Dbs 160 340 35
20. Dolsk 450b 0.75 Platan klonolistny 160 320 27
160 280 27
160 290 27
21. Dolsk 450d 0.94 Jesion wyniosły 150 410 33
22. Dolsk 450i 5.67 Dbs 160 510 34
23. Dolsk 450i 5.67 Dbs 150 390 32
24. Dolsk 450i 5.67 Grab 150 330 25
25. Dolsk 450i 5.67 Jesion wyniosły 150 370 32
26. Dolsk 450i 5.67 Wiąz szypułkowy 100 440 25
27. Dolsk 450i 5.67 Wiąz szypułkowy 150 350 32
28. Dolsk 450i 5.67 Wiąz szypułkowy 100 440 31
29. Dolsk 396j 9.16 Dbb2 160 600 23
30. Dolsk 413h 6.97 Buk 200 700 24
31. Dolsk 413h 6.97 Dbb 200 614 2

Materiał przygotowany przez Nadleśnictwo Różańsko