Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data publikacji: 29 maj 2024

Urząd Miejski w Dębnie informuje, iż przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), nakładają na burmistrza obowiązek prowadzenia cyklicznych kontroli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 3b i art. 6 ust. 5a i 5ab ww. ustawy burmistrz kontroluje usuwanie zebranych na terenie posesji nieczystości ciekłych. W ramach kontroli sprawdza się między innymi posiadanie umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za wykonane usługi.  

W związku z powyższym informuję, iż na terenie gminy Dębno przeprowadzane są kontrole ww. nieruchomości. Mając na uwadze powyższe prosimy o przygotowanie dokumentacji potwierdzającej wywóz nieczystości ciekłych: zawartych umów jak również dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług w ww. zakresie.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych przedmiotowych umów powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie, wykaz przedsiębiorców https://debno.pl/strona/wywoz-nieczystosci-cieklych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska