Informacja z przebiegu LXXXIV uroczystej sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Data publikacji: 05 kwi 2024

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie. Obrady prowadził Marcin Krzysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami za okres od 19.03.2024 r. do 02.04.2024 r.
 • Sprawozdaniem rocznym z wdrażania, monitoringu i aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno za 2023 rok.
 • Informacją z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 ze szczególnym naciskiem na ilość punktów sprzedaży alkoholu.
 • Sprawozdaniem z udzielenia dotacji w ramach pożytku publicznego i wolontariacie za 2023 rok.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR LXXXIV/640/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
  Postanowienie § 17 uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej Dębna z dnia 25 września 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony otrzymuje nowe brzmienie. Zmiana § 17 uchwały jest podyktowana umożliwieniem podpisywania umów na umieszczenie urządzeń obcych i obiektów bud. w drogach gminnych wewnętrznych na czas określony dłuższy niż 3 lata i czas nieograniczony jak ma to miejsce w przypadku dróg publicznych.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (13) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Agata Krawiec, Roman Wojciechowski
   
 2. NR LXXXIV/641/2024 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
  Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogę zlokalizowaną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 48 w miejscowości Suchlica. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wskazano i ustalono w załączniku nr 1 do uchwały.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski

Uchwały dostępne są na stronie www.bip.debno.pl

Podczas sesji Burmistrza Dębna Grzegorz Kulbicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna Marcin Krzysiak podsumowali kadencję 2018-2024 oraz podziękowali za współpracę wszystkim osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowania, rozwoju i promocji Gminy Dębno.

Radni kadencji 2018-2024 stoja w sali.                           

                            

Biuro Rady Miejskiej Dębna