Informacja z przebiegu LXXXIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 marca 2024 roku

Data publikacji: 21 mar 2024

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Obrady prowadził Marcin Krzysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • Sprawami różnymi.
 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami za okres od 27.02.2024 r. od 18.03.2024 r.
 • Sprawozdaniem z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym za okres od 27.02.2024 r. do 18.03.2024 r.
 • Sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 • Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno za 2023 rok.
 • Raportem z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2023-2030.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR LXXXIII/631/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania oraz wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich i sposobu rozliczania wykonywania takich usług
  Rada Miejska Dębna określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania, oraz wymiar i zakres usług sąsiedzkich i sposób rozliczania wykonywania tych usług, które stanowią załącznik do uchwały. Usługi sąsiedzkie organizuje i realizuje na terenie Gminy Dębno – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 2. NR LXXXIII/632/2024 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dyszno na terenie gminy Dębno
  Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dyszno w terminie od dnia 2 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza Dębna. Zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dyszno następuje na podstawie § 28 statutu Sołectwa Dyszno, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/41/2003 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w związku z odwołaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej w trybie określonym w § 33 ust. 2 statutu Sołectwa Dyszno.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (12) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Agata Krawiec
  BRAK GŁOSU (1) Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 3. NR LXXXIII/633/2024 w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dębno
  Nadaje się statuty jednostkom pomocniczym – sołectwom Gminy Dębno, które stanowią załączniki do uchwały: załącznik nr 1 – Statut Sołectwa BARNÓWKO, załącznik nr 2 – Statut Sołectwa BOGUSŁAW, załącznik nr 3 – Statut Sołectwa CYCHRY, załącznik nr 4 – Statut Sołectwa DARGOMYŚL, załącznik nr 5 – Statut Sołectwa DOLSK, załącznik nr 6 – Statut Sołectwa DYSZNO, załącznik nr 7 – Statut Sołectwa GRZYMIRADZ, załącznik nr 8 – Statut Sołectwa KRĘŻELIN, załącznik nr 9 – Statut Sołectwa KRZEŚNICA, załącznik nr 10 – Statut Sołectwa MŁYNISKA, załącznik nr 11 – Statut Sołectwa MOSTNO, załącznik nr 12 – Statut Sołectwa OBORZANY, załącznik nr 13 – Statut Sołectwa OSTROWIEC, załącznik nr 14 – Statut Sołectwa RÓŻAŃSKO, załącznik nr 15 – Statut Sołectwa SARBINOWO, załącznik nr 16 – Statut Sołectwa SMOLNICA, załącznik nr 17 – Statut Sołectwa SUCHLICA, załącznik nr 18 – Statut Sołectwa WARNICE, załącznik nr 19 – Statut Sołectwa WIĘCŁAW.
  Tracą moc: uchwała nr VI/41/2003 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz ust. 2 uchwały nr LXVI/388/2006 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego Sołectwa Więcław. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (12) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Agata Krawiec, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 4. NR LXXXIII/634/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna
  Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr LIX/401/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 26 października 2018 r., poz. 4928/, zmienionej uchwałą nr LXXXI/612/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 08 lutego 2024 roku, poz. 844/. Ogłoszenie tekstu jednolitego o którym mowa powyżej nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej Dębna, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 5. NR LXXXIII/635/2024 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
  Rada Miejska wraziła zgodę na wydzierżawienie:
  1. części działki nr 1030 położonej w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,0200 ha na okres 5 lat;
  2. części działki nr 518 położonej w obrębie geodezyjnym 0009 Barnówko gm. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,0615 ha na okres 5 lat;
  3. części działki nr 394 położonej w obrębie geodezyjnym 0004 Dolsk gm. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,1000 ha na okres 5 lat;
  4. działki nr 35/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0008 Grzymiradz gm. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,7575 ha na okres 5 lat;
  5. działki nr 142 położonej w obrębie geodezyjnym 0008 Grzymiradz gm. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,6989 ha na okres 5 lat;
  6. części działki nr 568 położonej w obrębie geodezyjnym 0013 Dargomyśl gm. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,2670 ha wraz z budynkami znajdującymi się na nieruchomości na okres 5 lat.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 6. NR LXXXIII/636/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2024 roku”
  W załączniku do uchwały nr LXXXII/625/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2024 roku postanowienie pkt 1.5. otrzymuje następujące brzmienie: ”1.5 Na realizację zadań wskazanych w pkt. 1.4 gmina Dębno przeznacza z budżetu środki w wysokości 116.000,00 zł, czego: 1) na odławianie, zapewnienie schronienia w schronisku bezdomnym zwierzętom oraz zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym przeznacza się 63.000,00 zł, 2) na zakup chipów przeznaczonych do identyfikacji psów przeznacza się 2.500,00 zł, 3) na opiekę weterynaryjną, sterylizację, kastrację oraz znakowanie bezdomnych zwierząt przeznacza się 47.000,00 zł , 4) zakup karmy dla kotów wolnożyjących przeznacza się 3.500 zł”. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 7. NR LXXXIII/637/2024 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2024
  Określa się sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie Gminy Dębno na 2024 rok obejmujący kąpielisko na obszarze wody jeziora Lipowo (Miejskie) w Dębnie. Kąpielisko zlokalizowane jest na działce nr 288/6, obręb ewid. 4 m. Dębno w rejonie plaży miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie, przy ul. Parkowej 20. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi ok. 60 m, przewidywana ilość osób korzystających z kąpieliska, to maksymalnie 200 osób dziennie. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie. Granice kąpieliska określa załącznik graficzny do uchwały. W roku 2024 sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 8. NR LXXXIII/638/2024 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Nadwarciański” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
  Zatwierdza się wniosek Burmistrza Dębna do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Dębno udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Nadwarciański” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Wsparcie, o którym mowa powyżej pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Dębno. Wniosek, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do uchwały.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński
   
 9. NR LXXXIII/639/2024 w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno” - dla Pani Ireny Borysewicz
  W uznaniu szeregu zasług w wieloletniej działalności związkowej, pedagogicznej, kulturalnej i patriotycznej, jako założycielkę Zespołu Tańca „Mali Cychrowiacy” oraz niestrudzoną i oddaną działaczkę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rada Miejska Dębna postanowiła uhonorować Panią Irenę Borysewicz medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”. Wręczenie medalu nastąpi w trakcie uroczystości najbliższego jubileuszu Zespołu Tańca „Mali Cychrowiacy”.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Dariusz Gaczyński

Uchwały dostępne są na stronie www.bip.debno.com.pl

Biuro Rady Miejskiej Dębna