Dowozy osób niepełnosprawnych i 60+ w trakcie wyborów

Data publikacji: 22 maj 2024

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu.

Dowóz do lokalu wyborczego zapewnia gmina.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego należy zgłosić w urzędzie do 27 maja 2024r.

Zgłoszenia należy dokonać na jeden z wybranych sposobów:

  • w Urzędzie Miejskim w Dębnie w Biurze Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • na maila: dowody@debno.pl
  • pod nr tel. 95-760-49-21

Podczas zgłaszania należy podać imię i nazwisko, PESEL wyborcy oraz ewentualnego opiekuna, a także miejsce zamieszkania, numer telefonu i informację o tym, czy wyborca ma zamiar skorzystać również z transportu powrotnego.

Informacja o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania zostanie przekazana najpóźniej na 3 dni przed terminem głosowania (do 6 czerwca 2024r.)

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 7 czerwca 2024 r.).

Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej:

  • w Urzędzie Miejskim w Dębnie w Biurze Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • na maila: dowody@debno.pl
  • pod nr tel. 95-760-49-21