Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno na 2024 rok.

Na podstawie art. 15 ust. 2d z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Burmistrz Dębna ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, na członków Komisji  Konkursowej do opiniowania ofert biorących udział w otwartych konkursach ofert w 2024 roku.

BURMISTRZ DĘBNA zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Dębno, do zgłaszania kandydatur do udziału w pracach w Komisji Konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Gminę Dębno na poniższe zadania:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991.);
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 7. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 11. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 12. turystyka i krajoznawstwo;
 13. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 14. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia (Regulamin dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dębnie pok. nr 10; www.bip.debno.pl oraz stronie internetowej www.debno.pl

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 28.11.2023 r. do dnia 13.12.2023 r. godz. 12.00
 
Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą kandydata, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2023 r.     godz. 12. 00.

Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (formularz dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dębnie pok. nr 10; stronie internetowej www.debno.pl oraz www.bip.debno.pl)

Jednocześnie Burmistrz Dębna informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje biorące udział w konkursie.
 
Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębno oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie, a także jest dostępna w Biurze Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie, 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, budynek B, pok. 10 oraz telefonicznie pod numerem: 95-760-30-02 wew. 122.

Załączniki: regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie https://bip.debno.com.pl/strony/15690.dhtml