Podsumowanie akcji w 2021 roku

25 października 2021 roku Gmina Dębno zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Dębno w roku 2021”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 33 337 zł, a wsparcie finansowe 10 189 zł.

Najważniejszym celem realizacji zadania był demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno. Cel zadania wpisany jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

W tym roku w ramach przedsięwzięcia łącznie zlikwidowano 48,80 Mg (3492,05m2)  wyrobów zawierających azbest z terenu 29 nieruchomości.

Zdemontowano 19,84 Mg (1420,73m2) wyrobów zawierających azbest. Prace polegające na demontażu falistych płyt azbestowych z pokryć dachowych zrealizowano zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Roboty wykonano na terenie 8 nieruchomości z ulicy Zielonej i Cegielnianej w Dębnie, w Dargomyślu, Dysznie, Dolsku i Oborzanach.

Pracownicy w kombinezonach na dachu usuwają płyty faliste z azbestem

Zapakowano i przekazano do utylizacji 28,96  Mg (2259,51m2) wyrobów zawierających azbest, które były zdeponowane na terenie 21 nieruchomości. Azbest został zebrany w Dębnie z ulicy: Hołdowniczej, Chojeńskiej, Kostrzyńskiej, Pułaskiego i Dargomyskiej oraz z terenów wiejskich w: Warnicach, Smolnicy, Sarbinowie, Oborzanach, Klepinie, Dargomyślu, Dysznie, Suchlicy i Młyniskach.

Zalegające płyty faliste na terenie nieruchomości

Odpady zawierające azbest zostały przekazane przez firmę wykonującą usługę na składowisko odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest w m. Dalsze gm. Myślibórz, na składowisko w Gorzowie Wlkp. oraz na składowisko w m. Małociechowo gm. Pruszcz na podstawie kart przekazania odpadu.

Likwidacja azbestu wpłynęła pozytywnie przede wszystkim na poprawę stanu zdrowotnego osób korzystających z nieruchomości, na których azbest zalegał od wielu lat. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę walorów estetycznych i wizerunku Gminy Dębno.

Przypominamy, że wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku. Dlatego akcja usuwania azbestu będzie realizowana w kolejnych latach. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w programie do końca stycznia 2022.

Prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno zostały wykonane na podstawie podpisanej umowy z firmą EKO24 Barbara Plewko z Dębna w dniach od 1 lipca do 30 sierpnia 2021r.

Gmina Dębno informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dębno”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ogólny koszt zadania wyniósł 33 336,58 zł, w tym dotacja w kwocie 10 188,80 złotych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska