Podsumowanie akcji w 2019 roku

W okresie od 01 lipca do 20 września 2019r. na terenie Gminy Dębno wykonano prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. W bieżącym roku Gmina Dębno zrealizowała zadanie z własnych środków finansowych. Na ten cel przeznaczono blisko 43 tys. zł.

Najważniejszym celem realizacji zadania był demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Cel zadania wpisany jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

Podstawowym celem realizacji zadania była pomoc mieszkańcom gminy Dębno, którzy wyroby zawierające azbest stosowali jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych. W wielu przypadkach odpady były zdeponowane na terenie nieruchomości i zalegały tam od lat. Problem usunięcia azbestu poprzez przekazanie do utylizacji wynikał przede wszystkim z braku możliwości finansowych społeczeństwa na jego pokrycie.  

Łącznie zlikwidowano 92,594 Mg (6350m2) wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Ogólny koszt wyniósł gminę 43 934,81 zł. Demontaż 1 Mg wyniósł 594 zł brutto, koszt pakowania azbestu zalegającego wyniósł 399,60 zł/Mg.

Zdemontowano 35,670 Mg (2410m2) wyrobów zawierających azbest. Prace polegające na demontażu falistych płyt azbestowych z pokryć dachowych wykonano zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Demontaż pokryć dachowych wykonano na 11 nieruchomościach w: Dębnie, Barnówku, Suchlicy, Grzymiradzu, Krześnicy, Różańsku, Oborzanach i Warnicach.

Zapakowano i przekazano do utylizacji 56,924 Mg (3940m2) wyrobów zawierających azbest. Odpady zawierające wyroby płyt falistych azbestowych zostały zdeponowane na terenie 22 nieruchomości przez właścicieli nieruchomości. Azbest został zebrany w Dębnie z ulic: Harcerskiej, Demokracji, Ofiar Katynia, Kosynierów, Prusiec, Słowackiego oraz z terenów wiejskich w Cychrach z ulic: Jana Pawła II i Kościuszki, a także z: Dyszna, Smolnicy, Sarbinowa, Bogusławia, Oborzan, Mostna, Grzymiradza, Krześnicy, Różańska i Warnic.

Zebrano zdeponowane płyty faliste z nieruchomości

Prace polegające na ich zapakowaniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji wykonała na podstawie umowy z Gminą Dębno  firma LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o. z Katowic.

Odpady zawierające azbest o kodzie 170605* /Materiały konstrukcyjne zawierające azbest/ zostały przekazane przez firmę wykonującą usługę na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Małociechowo na podstawie kart przekazania odpadu.

Likwidacja azbestu wpłynęła pozytywnie przede wszystkim na poprawę stanu zdrowotnego osób korzystających z nieruchomości, na których azbest zalegał od wielu lat. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę walorów estetycznych i wizerunku gminy Dębno.

W roku 2020 zadanie będzie kontynuowane. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w programie usuwania azbestu do końca stycznia 2020. Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziały Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska nr tel. 957603002 wew. 141.

Barbara Rzechółka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska