Podsumowanie akcji w 2017 roku

W okresie od 19 czerwca do 30 września 2017r. na terenie gminy Dębno wykonano prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Akcja z powodzeniem jest realizowana przez samorząd już od kilku lat.

W tym roku z terenu gminy Dębno zlikwidowano łącznie 40,533 ton (2895 m2) wyrobów zawierających azbest. 22,690 ton (1620,71m2) pochodziło z demontażu pokryć dachowych z 9 nieruchomości. Natomiast 17,843 ton (1274,5m2) zapakowano i przekazano do utylizacji – to odpady zawierające wyroby płyt falistych azbestowych, które zalegały na terenie 19 nieruchomości.

W bieżącym roku Gmina Dębno zrealizowała zadanie z własnych środków finansowych w kwocie 22 535,50 zł.

Podstawowym celem realizacji zadania była pomoc mieszkańcom gminy Dębno, którzy wyroby zawierające azbest użyli jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych lub gospodarczych. W wielu przypadkach odpady były zdeponowane na terenie nieruchomości i zalegały tam od lat. Problem ich usunięcia, czyli przekazania do utylizacji wynikał przede wszystkim z braku środków finansowych na ten cel.

Likwidacja azbestu wpłynęła pozytywnie przede wszystkim na poprawę stanu zdrowotnego osób, korzystających z nieruchomości, na których azbest zalegał od wielu lat. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę walorów estetycznych i wizerunku gminy Dębno. Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno” wpisane jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Prace wykonała specjalistyczna firma, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Od 2013 roku zlikwidowano już 292 tony wyrobów zawierających azbest z terenu 170 nieruchomości. Na ten cel wydatkowano kwotę blisko 150 tys. złotych.

Nasz kraj ma zostać oczyszczony z azbestu do roku 2032. Dlatego przez kolejne lata akcje będą kontynuowane. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w programie usuwania azbestu do końca stycznia 2018 roku. Przypominamy, że wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. Gmina szuka firmę i rozlicza wykonawcę, który zajmie się utylizacją. Właściciel budynku musi jedynie zadbać o nowy dach.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska