Podsumowanie akcji w 2016

W tym roku kolejne budynki na terenie gminy Dębno pozbawiono szkodliwych azbestowych pokryć. W sumie usunięto prawie 66 ton wyrobów zawierających azbest. Na jego utylizację gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zalegajace odpady zawierajace azbest

Prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno przeprowadzono w dniach od 30 maja do 31 sierpnia 2016 r. Łącznie usunięto 65,85 ton tego rodzaju odpadów, w tym 37 ton to wyroby zalegające na terenie dwudziestu nieruchomości, a 28,5 tony pochodziło z siedemnastu azbestowych pokryć dachowych. Miejscowości, w których usuwano azbest to: Dębno, Różańsko, Dolsk, Sarbinowo, Krześnica, Młyniska, Ostrowiec, Smolnica, Warnice, Grzymiradz i Bogusław.

Podstawowym celem realizacji zadania była pomoc mieszkańcom gminy Dębno, którzy wyroby zawierające azbest użyli jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych lub gospodarczych. W wielu przypadkach odpady były zdeponowane na terenie nieruchomości i zalegały tam od lat. Problem ich usunięcia, czyli przekazania do utylizacji wynikał przede wszystkim z braku środków finansowych na ten cel.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno” wpisane jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Gmina Dębno zadanie zrealizowała dzięki 100% dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 28 443 zł.

Wyroby zawierające azbest usunięto i zlikwidowano w bezpieczny sposób. Tym samym realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie efektu ekologicznego, co wpłynie pozytywnie przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Prace wykonała na podstawie umowy z Gminą Dębno firma „EKO24 Barbara Plewko z Dębna. Odpady zostały przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dalsze k. Myśliborza.

W wyniku przeprowadzonej w sierpniu 2014 r. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno potwierdzono, że na terenie miasta i gminy Dębno występuje 95 003,02 mczyli 1.058,203 Mg wyrobów zawierających azbest w 723 lokalizacjach.

Od 2013 roku, dzięki corocznym akcjom, z terenu gminy pozbyto się 251 ton odpadów zawierających szkodliwy azbest. W tym czasie 142 gospodarstwa domowe skorzystały z bezpłatnej utylizacji tych wyrobów. To demontaż azbestowych pokryć dachowych z 64 nieruchomości oraz zalegających odpadów z 78 nieruchomości. Na ten cel pozyskano już dotację w wysokości nieco ponad 118 516,60 złotych z WFOŚiGW w Szczecinie oraz kwotę 17 648,12 złotych pokryto z budżetu gminy.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości do wzięcia udziału w Programie usuwania azbestu w roku 2017. Przypominamy, że wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. Gmina szuka firmę i rozlicza wykonawcę, który zajmie się utylizacją. Właściciel budynku musi jedynie zadbać o nowy dach.

Barbara Rzechółka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska