Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023

Burmistrz Dębna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rodzaje zadań publicznych objętych konkursem:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
  Organizację i udział w zawodach tenisa stołowego;
 2. Porządek i bezpieczeństwo.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

 1. 8 000,00 zł
 2. 30 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

 • Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, przygotowania i składania ofert opisane są w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.
 • Dodatkowe wymagania dla stowarzyszeń składających ofertę w ramach ogłoszonego konkursu:
  Oferent zobowiązany jest do udokumentowania prowadzonych obowiązków i uprawnień informacyjnych zgodnie z § 7 wzoru umowy o realizację zadania publicznego na podstawie złożonej oferty.
 • Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa
   cele realizacji zadania:
  - ochrona kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych,
  - patrolowanie obszarów wodnych gminy Dębno,
  - utrzymywanie gotowości operacyjnej bazy i sprzętu,
  - zabezpieczenie zawodów organizowanych na Jeziorze Lipowo,
  - dyżury ratowników,
  - działania profilaktyczne – prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą w szkołach i podczas imprez okolicznościowych, festynów itp.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania publiczne realizowane z maksymalnym terminem wykonania zadania do dnia 31.12.2023 r.

Informacje o warunkach realizacji zadań opisane są w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w terminie do dnia: 14.04.2023 r. godz. 14.00

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

Informacje o szczegółowych procedurach oceny i wyboru ofert opisane są w Regulaminie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dębno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 924 500,00 zł
 2. Działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa – 0,00 zł

Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębno będą przetwarzane przez Burmistrza Dębna – Administratora danych osobowych z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, adres do korespondencji: Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem  i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rodo@debno.pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor ochrony danych, Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.

Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca uzyskuje stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w RODO.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO.

Dane osobowe oferentów mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom.

Dane oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Dane osobowe oferentów będą przechowywane do końca upływu terminu wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających zasady i czas przechowywania dokumentacji.

Więcej informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dębnie, Wydział Planowania i Rozwoju 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, budynek B, pok. 10 oraz telefonicznie pod numerem: 95 760 30 02 do 04 wew. 122 oraz na stronie internetowej: www.bip.debno.com.pl  w zakładce: pożytek publiczny.

Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki