Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dn. 07.06.2023 r.

Burmistrz Dębna na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr LX/448/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2023 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr PiR.524.3.2023.RJI z dnia 07.06.2023 r.

Podane w ogłoszeniu konkursowym kwoty na realizację zadań publicznych zostały określone w uchwale budżetowej Gminy Dębno na 2023 r.

 

  1.  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Mali Cychrowiacy. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 20 000,00 zł
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cychrach. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 0,00 zł
  3. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 11 600,00 zł
  4. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 5 000,00 zł.