Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr PiR.524.2.2023.RJI z dnia 23.03.2023 r.

Burmistrz Dębna na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia   24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr LX/448/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2023 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr PiR.524.2.2023.RJI z dnia 23.03.2023 r.

Podane w ogłoszeniu konkursowym kwoty na realizację zadań publicznych zostały określone w uchwale budżetowej Gminy Dębno na 2023 r.

Rodzaj zadania: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

  • Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Dębno kwota dotacji 7 000,00 zł

Rodzaj zadania: Porządek i bezpieczeństwo

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Myśliborzu; kwota dotacji 30 000,00 zł