Oferta Stowarzyszenia ART - FORUM poza konkursem

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży”.

Stowarzyszenie „ART- FORUM”, ul. Wesoła 4; 74-400 Dębno; złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” rodzaj zadania publicznego pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”. Oferta została złożona dnia 12.09.2023 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365). W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.debno.com.pl