Likwidacja azbestu w 2022 roku na terenie gminy Dębno

W okresie 1 lipca - 2 września 2022r. na terenie gminy Dębno zostały wykonane prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Likwidacja kolejnej partii niebezpiecznych odpadów kosztowała Gminę Dębno około 46 tys. zł.

Najważniejszym celem realizacji zadania był demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Cel zadania wpisany jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

Podstawowym celem realizacji zadania była pomoc mieszkańcom gminy Dębno, którzy wyroby zawierające azbest stosowali jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych. W wielu przypadkach odpady były zdeponowane na terenie nieruchomości i zalegały tam od lat. Problem usunięcia azbestu poprzez przekazanie do utylizacji wynikał przede wszystkim z braku możliwości finansowych społeczeństwa na jego pokrycie.

Realizacja zadania, które służy przede wszystkim najważniejszemu z celów tj. utylizacji odpadów niebezpiecznych w postaci azbestu z siedzib ludzkich było priorytetem realizacji zadania. W bieżącym roku Gmina Dębno zrealizowała zadanie z własnych środków finansowych.

Łącznie zlikwidowano 66,060 Mg (4512,86m2) wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Ogólny koszt wyniósł 45 843,84 zł. Demontaż i utylizacja 1 Mg wyniósł 734,40 zł brutto, koszt pakowania i utylizacji azbestu zalegającego wyniósł 648,00 zł brutto/Mg.

 Zdemontowano 35,15 Mg (2344,54m2) wyrobów zawierających azbest. Prace polegające na demontażu falistych płyt azbestowych z pokryć dachowych wykonano zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Demontaż wykonano na 12 nieruchomościach w Dębnie przy ul. Moniuszki, ul. Nizinnej, ul. Piłsudskiego, ul. Zielonej oraz w Barnówku, Cychrach, Dargomyślu, Smolnicy i Krześnicy.

Zapakowano i przekazano do utylizacji 30,91 Mg (2168,32m2) wyrobów zawierających azbest. Odpady zawierające wyroby płyt falistych azbestowych zostały zdeponowane na terenie 22 nieruchomościach przez właścicieli. Azbest został zebrany w Dębnie z ulicy: Kosynierów, I Armii, Zielonej, Pułaskiego, Dargomyskiej, Harcerskiej oraz z: Warnic, Smolnicy, Dyszna, Różańska, Suchlicy, Cychr, Mostna, Dargomyśla, Krześnicy, Sarbinowa i Krężelina.

Prace polegające na demontażu azbestu, zapakowaniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji wykonała na podstawie umowy z Gminą Dębno firma EKO 24 Spółka z o.o. z  Dębna.

Odpady zawierające azbest o kodzie 170605* /Materiały konstrukcyjne zawierające azbest/ zostały przekazane przez firmę wykonującą usługę na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Gorzowie Wlkp. oraz na składowisko w m. Małociechowo gm. Pruszcz oraz na składowisko w m. Dalsze Gmina Myślibórz na podstawie kart przekazania odpadu.

Likwidacja azbestu wpłynęła pozytywnie przede wszystkim na poprawę stanu zdrowotnego osób korzystających z nieruchomości, na których azbest zalegał od wielu lat. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę walorów estetycznych i wizerunku gminy Dębno.

W roku 2023 zadanie będzie kontynuowane. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w programie usuwania azbestu do końca stycznia 2023.

Barbara Rzechółka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska