Likwidacja azbestu w 2018 roku na terenie gminy Dębno

W dniach od 11 czerwca do 28 września 2018r. na terenie gminy Dębno wykonano prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Koszt realizacji zadania wyniósł około 44 tys. zł. i sfinansowane zostało z budżetu Gminy Dębno.

celem realizacji zadania była pomoc mieszkańcom gminy Dębno, którzy wyroby zawierające azbest stosowali jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych. W wielu przypadkach odpady były zdeponowane na terenie nieruchomości i zalegały tam od lat. Problem usunięcia azbestu poprzez przekazanie do utylizacji wynikał przede wszystkim z braku możliwości finansowych społeczeństwa na jego pokrycie.

Łącznie zlikwidowano 85,791 Mg (4789,02 m2) wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Ogólny koszt wyniósł gminę 43 997,04 zł. Demontaż 1 Mg wyniósł 540,00 zł brutto, koszt pakowania azbestu zalegającego wyniósł 486,00 zł/Mg.

Zdemontowano 42,641 Mg (2378,45m2) wyrobów zawierających azbest. Prace polegające na demontażu falistych płyt azbestowych z pokryć dachowych wykonano zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Demontaż pokryć dachowych wykonano na 14 nieruchomościach.

Zapakowano i przekazano do utylizacji 43,15 Mg (2410,57m2) wyrobów zawierających azbest. Odpady zawierające wyroby płyt falistych azbestowych zostały zdeponowane na terenie 31 nieruchomości. Azbest został zebrany w Dębnie, Dolsku, Barnówku, Warnicach, Smolnicy, Ostrowcu, Bogusławiu, Cychrach, Oborzanach, Smolnicy, Dysznie, Klepinie, Mostnie, Krześnicy i Dargomyślu.

Prace polegające na ich zapakowaniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji wykonała na podstawie umowy z Gminą Dębno firma EKO24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno. Odpady zawierające azbest o kodzie 170605* /Materiały konstrukcyjne zawierające azbest/ zostały przekazane przez firmę wykonującą usługę na składowisko odpadów niebezpiecznych w Gorzowie Wlkp. na podstawie kart przekazania odpadu.

Prace przy demontażu dachu z azbestowych płyt

Najważniejszym celem realizacji zadania był demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Cel zadania wpisany jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

Likwidacja azbestu wpłynęła pozytywnie przede wszystkim na poprawę stanu zdrowotnego osób korzystających z nieruchomości, na których azbest zalegał od wielu lat. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę walorów estetycznych i wizerunku gminy Dębno.

W roku 2019 zadanie będzie kontynuowane. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w programie usuwania azbestu do końca stycznia 2019.

Barbara Rzechółka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska