Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu w sprawie ASF

W związku z rozpoczynającymi się żniwami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że mieszkańcy zobowiązani są do zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku znalezienia padłego dzika.

W związku z rozpoczynającymi się żniwami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" podmioty prowadzące działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolnicy, myśliwi, władze samorządowe, straż i inne służby oraz mieszkańcy powiatu myśliborskiego zobowiązani są do zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku znalezienia padłego dzika.

Zgłoszenia można dokonać:

  1. telefonicznie (Tel. 95 747 22 96),
  2. mailowo na adres mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl
  3. w aplikacji „zgłoś dzika"

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina że na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
obowiązuje zakaz stosowania świeżego ziarna w żywieniu trzody chlewnej.

Ziarno wykorzystywane w żywieniu świń musi być magazynowane w miejscu niedostępnym dla dziko żyjących zwierząt przez okres co najmniej 30 dni od daty zbioru lub poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF.

Ponadto obowiązuje zakaz stosowania świeżo zebranej słomy jako ściółki dla świń. Słoma taka powinna być zabezpieczona przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz magazynowana przez okres co najmniej 90 dni od daty zbioru.

Jednocześnie PLW w Myśliborzu przypomina o zasadach bioasekuracji w gospodarstwach hodujących trzodę chlewną. W obecnym okresie należy zwracać szczególną uwagę na mycie i dezynfekcję sprzętu rolniczego wracającego do gospodarstwa po wykonaniu prac polowych. Niezwykle ważnym elementem jest utrzymanie mat dezynfekcyjnych w bramach wjazdowych jak i w wejściach do budynków inwentarskich w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji jest skutecznym sposobem zabezpieczenia gospodarstwa przed wniknięciem wirusa ASF.