Informacja z przebiegu LXXX sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 roku

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie. Obrady prowadził Marcin Krzysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

Podczas sesji Burmistrz Dębna wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczył listy gratulacyjne dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Następnie burmistrz wręczył stypendium Burmistrza Dębna za osiągnięcia sportowe oraz stypendia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno.

Sesję uświetnił występ Zespołów KEEP oraz występ Wiktorii Taracińskiej.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • sprawami różnymi,
 • informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami za okres od 28.11.2023 r. do 27.12.2023 r.,
 • sprawozdaniem z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym za okres od 28.11.2023 r. do 27.12.2023 r.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR LXXX/599/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (12) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Alicja Sopińska, Leszek Włodkowski-Moszej
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
 2. NR LXXX/600/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2024
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (12) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Alicja Sopińska, Leszek Włodkowski-Moszej
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
 3. NR LXXX/601/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 4. NR LXXX/602/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 5. NR LXXX/603/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ostateczne terminy ich dokonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
  Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały):
Lp. Zadanie Wartość Ostat. termin dokonania wydatków
1. AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski (Remont toalet na parterze w budynku B Urzędu Miejskiego w Dębnie) 70 110,00 30.06.2024r.
2.

AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej

75 000,00 30.06.2024r.
3. RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie 68 655,00 30.06.2024r.
4. RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie 99 015,00 30.06.2024r.
5. RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie 47 970,00 30.06.2024r.
6.

OKiS/05/B OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu (Naprawa pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 1 w Dębnie)

121 199,53 30.06.2024r

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski

 1. NR LXXX/604/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości
  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dębno a Gminą Miasto Szczecin na rok 2024 w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dębno oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie. Zasady, tryb przekazania i rozliczenia dotacji na realizację zadań określonych powyżej na rzecz Gminy Miasto Szczecin zostaną określone w porozumieniu. Określa się wysokość dotacji na realizację zadań określonych powyżej na 2024 r. na poziomie kwoty 3450 zł, ustalonej w budżecie gminy po stronie wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na lata 2022-2024.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 2. NR LXXX/605/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dębno a Gminą Boleszkowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  Rada wyraziła zgodę na zawarcie z Gminą Boleszkowice porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Boleszkowice zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w brzmieniu zgodnym z projektem przedstawionym Radzie Miejskiej Dębna przez Burmistrza Dębna, stanowiącym załączniku nr 1 do uchwały.
  W celu umożliwienia skomunikowania Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice oba samorządy wyraziły chęć kontynuacji funkcjonowania linii autobusowej Dębno - Stacja Kolejowa Boleszkowice w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Realizacja zadania wymaga zawarcia porozumienia międzygminnego. W związku z propozycją kontynuacji organizacji skomunikowania gmin Dębno i Boleszkowice w oparciu o porozumienie, udziela się dotacji celowej w roku 2024 w kwocie 163 000,00 zł dla Gminy Boleszkowice na pokrycie udziału Gminy Dębno na realizację tego przedsięwzięcia. Kwota dotacji celowej w wysokości 163 000 zł ma pokryć 90 % kosztów przewozów ponoszonych przez organizatora po pomniejszeniu o dofinansowania Wojewody w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra i dochód ze sprzedaży biletów.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 3. NR LXXX/606/2023 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno
  Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Dębno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno, stanowiącą załącznik do uchwały
  Traci moc uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2019 r. poz. 4802). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 4. NR LXXX/607/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie
  W uchwale nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym ustala się w formie dziennej stawki żywieniowej w kwocie 12,00 zł.”.
  Uzasadnieniem podwyższenia stawki żywieniowej jest wzrost kosztów związanych z dostarczaniem wysokiej jakości, zdrowych i zróżnicowanych posiłków. Wzrost cen surowców spożywczych wpływa bezpośrednio na koszty prowadzenia placówki.
  Traci moc Uchwała nr LXIV/479/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia uchwały w życie.
  Wyniki głosowania ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (10) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (1) Agata Krawiec
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Dariusz Gaczyński, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Roman Wojciechowski
 5. NR LXXX/608/2023 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2024-2028
  Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2024-2028”, stanowiący załącznik do uchwały. Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina wykonuje swoje zadania w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy. Ustawa o ochronie praw lokatorów nałożyła na gminy obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, na co najmniej pięć kolejnych lat. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno zawiera opis ilościowy i jakościowy stanu obecnego zasobu, potrzeby remontowe i inwestycyjne oraz prognozy działań w latach 2024 - 2028, nakierowanych na poprawę stanu technicznego i standardu zasobu mieszkaniowego.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (12) Janusz Baranowicz, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Dariusz Gaczyński, Agata Krawiec, Roman Wojciechowski
 6. NR LXXX/609/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębno
  Ustala się następującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Dębno, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym w wysokości:
  1) 26,00 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej,
  2) 17,00 zł za godzinę udziału w ćwiczeniach operacyjno-ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębno, za każdą rozpoczętą godzinę,
  3) 9,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębno, za każdą rozpoczętą godzinę.
  Traci moc uchwała nr LI/378/2022 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębno. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienników Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.
  Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (15) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 7. NR LXXX/610/2023 w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno
  Sołtysom sołectw Gminy Dębno przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta za każdy miesiąc kalendarzowy wypełnienia obowiązków wynikających ze statutów Sołectw w wysokości: 600,00 zł. Sołtysi, którzy w ramach swojego sołectwa prowadzą obsługę cmentarza komunalnego otrzymują dietę powiększoną o kwotę 50,00 zł. Jeżeli sołtys wykonuje swoje obowiązki przez niepełny miesiąc, wówczas dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu.
  Traci moc uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienników Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne: ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  BRAK GŁOSU (1) Roman Wojciechowski
 8. NR LXXX/611/2023 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 rok
  Rada Miejska przyjęła plan pracy Rady Miejskiej Dębna oraz plany pracy komisji Rady Miejskiej Dębna, to jest Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rewizyjnej na 2024 r., które stanowią załączniki nr 1-4 do uchwały.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Agata Krawiec

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.pl

Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube

Biuro Rady Miejskiej Dębna