Informacja z przebiegu LXXVII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 roku

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Obrady prowadził Marcin Krzysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

Podczas sesji Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Robert Lewandowski wręczył Burmistrzowi Dębna wyróżnienie dla Gminy Dębno za dobrą współpracę z biznesem. Tytuł „Przyjazny Samorząd” w ramach projektu „Kodeks Dobrych Praktyk. Dialog między samorządem a biznesem” został nadany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • sprawami różnymi,
 • informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami za okres od 24.10.2023 r do 27.11.2023 r.,
 • informacją Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,
 • sprawozdaniem z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym za okres od 24.10.2023 r do 27.11.2023 r.

Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Dębno lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz ustalenia zasady i kryteriów ich wynajmowania.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR LXXVII/584/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Rada postanowiła o pokryciu w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 2. NR LXXVII/585/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 3. NR LXXVII/586/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
 4. NR LXXVII/587/2023 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Dębno dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr LXXVI/578/2023 Rady Miejskiej Dębna w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dębno dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Gminy Dębno na lata 2023-2032 Uchwałą Nr LXXVII/586/2023 Rady Miejskiej Dębna w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032 z dnia 29 listopada 2023 r. (zał. nr 2, zad. RI/03.17/i) w roku 2024 i zostanie przekazana w wysokości nieprzekraczającej 685.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)." Podjęcia uchwały wynika z braku możliwości ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji do końca roku 2023, a więc również do wykorzystania dotacji.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 5. NR LXXVII/588/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Dębno do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Z dniem 1 stycznia 2024 r. Gmina Dębno przystępuje do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881). Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 6. NR LXXVII/589/2023 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  Rada określiła kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
  Traci moc uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 7. NR LXXVII/590/2023 w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym
  Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się, jeżeli dana szkoła po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę kryteria ujęte w uchwale.
  Traci moc uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 8. NR LXXVII/591/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
  Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie:
  1. części działki nr 33/21 położonej w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno o łącznej powierzchni dzierżawy 0,1151 ha na okres 3 lat;
  2. działki nr 322 położonej w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno o powierzchni 3137 m2 zabudowanej pawilonami handlowymi (targowisko miejskie) na okres 1 roku;
  3. działki nr 60/10 położonej w obrębie geodezyjnym Suchlica gm. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,4600 ha na okres 5 lat;
  4. części działki nr 549/54 położonej w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,1340 ha na okres 5 lat;
  5. działki nr 103 położonej w obrębie geodezyjnym 0003 m. Dębno o powierzchni dzierżawy 0,4560 ha na okres 5 lat.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 9. NR LXXVII/592/2023 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno”
  Przyjmuje się „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno”, stanowiącą załącznik do uchwały.
  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy między innymi: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Gmina realizuje powyższe zadania, zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 10. NR LXXVII/593/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/552/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Uchyla się uchwałę Nr LXXIII/552/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów na ławników. Brak zgłoszeń kandydatów na ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Myśliborzu powoduje bezpodstawność dalszej działalności powołanego w/w uchwałą Rady Miejskiej zespołu, który nie może realizować zadań jej przypisanych tą uchwałą.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 11. NR LXXVII/594/2023 w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”
  W uznaniu szeregu zasług w długoletnim promowaniu miasta i gminy Dębno w Polsce i za granicą, a także w niesieniu pomocy materialnej i rzeczowej wielu organizacjom i osobom fizycznym, laureatowi nagrody ZŁOTY DĄB z 2009 roku, a przede wszystkim za skromność, wysoką kulturę osobistą i ludzką życzliwość, Rada Miejska Dębna postanowiła uhonorować Pana Pawła Jokś medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”. Wręczenie medalu nastąpi w trakcie spotkania noworoczno-opłatkowego strażaków w dniu 29 grudnia 2023 r.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska
   
 12. NR LXXVII/595/2023 w sprawie lokal mieszkalny w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Dębno lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz ustalenia zasad i kryteriów ich wynajmowania
  W mieszkaniowym zasobie Gminy Dębno do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy wydziela się następujące lokale:
  1) lokal położony w Dębnie przy ul. Bohaterów Września 19/11,
  2) lokal położony w Dębnie przy ul. Jana Pawła II 2/14,
  3) lokal położony w Dębnie przy ul. W. Witosa 7/12,
  4) lokal położony w Dębnie przy ul. Bohaterów Września 15/10.
  5) lokal położony w Dębnie przy ul. Bohaterów Września 15/15
  z przeznaczeniem dla kadry uznanej za niezbędną dla Gminy Dębno.
  Lokale określone wyżej wynajmuje się osobom uznanym przez Burmistrza Dębna za należące do kadry niezbędnej dla Gminy Dębno na czas trwania stosunku pracy zawartego przez te osoby, jeżeli praca ma być wykonywana na terenie Gminy.

Tracą moc uchwały:

 • nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr XXIV/157/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr LXIII/481/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr XLV/355/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr XLVII/318/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • nr XXVII/233/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (14) Janusz Baranowicz, Dariusz Gaczyński , Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (1) Alicja Sopińska

Biuro Rady Miejskiej Dębna