Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca szacowania szkód suszowych

W związku w wpływającymi wnioskami z gminy o uruchomienie przez Wojewodę Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy oraz przesyłanymi przez gminy wnioskami rolników, uprzejmie informuję iż zasady i tryb postępowania w tym zakresie nie uległy zmianie.

Powołana zarządzeniem nr 191/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2020r. Komisja Wojewody Zachodniopomorskiego do szacowania szkód powstałych w  gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę działa na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz 187 ze zm.).

Zgłoszeniu podlegają szkody powstałe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. o  ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477), w tym min. Powstałe w wyniku suszy, które oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w  dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Zmiana ww. rozporządzenia obowiązująca od 9 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1009) wprowadziła zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Przepisy w tym zakresie pozostają niezmienione, w 2023 roku rolnicy będą mieli możliwość złożenia wniosków o oszacowanie strat suszowych samodzielnie poprzez aplikację. Natomiast susza w środkach trwałych (krzewy owocowe, drzewa) szacowana jest prze gminę komisję powoływaną przez Wojewodę.

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane zostało zapytanie o termin uruchomienia aplikacji suszowej. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie poinformuję gminy.

Wg 4. raportu (za okres od 21.04.2023-20.06.2023 r.) z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożone wystąpieniem suszy są uprawy we wszystkich gminach województwa.

Dodaje, że na stronach SMSR istnieje możliwość zgłaszania poprzez platformę dialogu z Rolnikiem rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), a obserwacją strat w polu w formie wypełnionej ankiety.

W związku z powyższymi proszę nie przekazywać wniosków producentów rolnych o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Zwracam się również z prośbą o poinformowanie rolników z terenu gminy o aktualnie obowiązujących procedurach w zakresie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowo przypominam, że na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Województwa w Szczecinie w zakładce Dla Przedsiębiorców → Szkody w rolnictwie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód. www.szczecin.uw.gov.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie